YouVersion Logo
Search Icon

Mataio 2

2
Rokoia Taan Rabakau
1Ngke E bungiaki Iesu i Betereem i Iutaia n ana bong n uea Erote, ao noria, a roko i Ierutarem taan rabakau mai mainiku, ao a taku, 2“E nga Teuare bungiaki b'a aia Uea I-Iutaia? B'a ti nora itoina i mainiku, ao ti a roko b'a ti na taromauriia.”
3Ngke e ongo aei Erote are te uea, ao e kiriwe nanona ma angiia kaain Ierutarem. 4E botiia ni kabane aia mataniwi ibonga ma taani koroboki, ao e taku nakoia, “E na bungiaki iaa te Kristo?”
5A taku nako ina, “I Betereem i Iutaia: b'a e koreaki ae kangai iroun te burabeti:
6‘Ao ngkoe ae Betereem ae kawan Iuta,
ko ataaki irouia ake a tautaeka i Iuta;
b'a te kawa teuana i buakoni kawana ake a rangi ni kakannato,
b'a E na nako mai roum te Uea are na kawakinia au aomata ake Iteraera.’ ”
7E kaoiia ngkanne taan rabakau Erote b'a e na botaki ma ngaiia n ti ngaiia, ao e neneria b'a e na kaoti te itoi n ningai. 8Ao i mwina, e kanakoia nako Betereem ma ana taeka nakoia ae kangai, “Kam na nako ao kabotum'akaingkami n ukoukora te teei; ao ngkana kam kunea, ao kam na nako mai n tuangai, b'a N na nako naba n taromauriia.”
9Ngke a tia n ongo ana taeka te uea, ao a nako; ao noria, e ri moaia te itoi are a noria i mainiku, ao e nako ni mena i etan te tabo ike E mena iai te teei. 10Ngke a nora te itoi, ao a kaonaki n te kim'areirei ae moan te bati. 11Ao ngke a rin n te auti, ao a nora te merimeri ma Nei Maria are tinana, ao a katorobubua ni bobaraaki n taromauriia, ao a kaotinakoi aia b'aintangira aika koora, ma te riibano,#2.11 riibano: te b'ai ae boiarara ae karaoaki man ranin te kai. ma te muura,#2.11 muura; te b'ai ae boiarara ae karaoaki man te kai, ao e kabonganaki naba b'a te b'ai n aoraki. ao a angan te merimeri.
12Ao a okira abaia n te kawai teaina, i bukina ngke a tia n tuangaki n te mii iroun te Atua b'a a na aki okira Erote.
Te Biri Nako Aikubita
13Ao i mwina ngke a tia n nako, ao noria, e kaoti ana anera te Atua nakon Ioteb'a n te mii, ao e taku, “Tei rake ao kaira te merimeri ma tinana ni biri nako Aikubita, ao mena iai ni karokoa tuangam i Rou; b'a ane e na ukoukora te merimeri Erote b'a e na kamatea.”
14Ao e tei rake Ioteb'a, ao e kaira te merimeri ma tinana e bong, ao e nako Aikubita, 15ao e tiku ikekei ni karokoa maten Erote. E riki aei b'a e na kakoauaki are E atongnga te Atua iroun te burabeti, ngke E kangai, “I wetea natiu mai Aikubita.”
A Kamateaki Ataei aika Mm'aane
16Ngke e ataia Erote b'a e a tia ni m'am'anaaki irouia taan rabakau, ao e rangi n un. E kanakoa ana taeka b'a a na bane n tiringaki ataei aika mm'aane i Betereem ma kaawa ake i rarikina ake kaka uoua aia ririki i bukina ngke e a tia n ataia mairouia taan rabakau b'a e a tia ni koro uoua te ririki man te tai are a moa n nora iai te itoi. 17E a kakoauaki iai ngkanne are e atongaki iroun Ieremia are te burabeti, ngke e taku:
18E ongo te aba te b'ana i Rama,
bon te tang, ma te tanginiwenei ae bati.
E tang Nei Rakera i bukiia natina,
b'a a mate,
ao e rawa ni kabebeteaki nanona.
Te Oki mai Aikubita
19Ngke e a tia ni mate Erote, ao noria, e kaoti ana anera te Uea nakon Ioteb'a n te mii, ao e kangai, 20“Tei rake, ao kaira te teei ma tinana ao naako abaia Iteraera, b'a a tia ni mate te koraki ake a kan tiringa te teei.” 21E tei rake Ioteb'a, ao e kaira te teei ma tinana ao e nako abaia Iteraera. 22Ma ngke e ongo b'a e uea Arekerau i Iutaia n rua mwin Erote are tamana, ao e maaku n nako iai; ma ngke e tuangaki n te mii iroun ana anera te Uea, ao e nako n te aba are Kariraia; 23#Mareko 1.24; Ruka 2.39; Ioa 1.45ao ngke e roko iai, ao e maeka n te kawa are arana Natareta. B'a e na kakoauaki are atongaki irouia burabeti are kangai: “E na aranaki Teuarei b'a kaain Natarene.”#2.23 E na aranaki Teuarei b'a kaain Natarene; Te Burabeti are taekina aio e aki ataaki.

Currently Selected:

Mataio 2: KNVB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy