YouVersion Logo
Search Icon

Ruka 6:27-49

Ruka 6:27-49 KNVB

I taku nako imi akana kam ongora i Rou, Kam na tangiriia ami kairiribai, ao karaoa ae raoiroi nakoia akana ribaingkami. Kakab'aiaia akana a taetae ni kamaraiaingkami, ao tataro i bukiia akana a karaoa ae buakaka nako imi. Ane orea tabam teuana ao anganna naba tabam ane teuana b'a e na oreia; ao tai rawa n anga am kauatao ni kabaraaki nakon ane e anaa am kabaraaki ane i aan am kauatao. Aanga nakon ane butiiko; ao tai tangiri am b'ai b'a a na kaokaki mairoun ane kani uoti nako. Karaoa naba nakoia aomata te baere ko kaantaningaia b'a a na karaoia nako im. Ngkana kam tangiriia akana tangiringkami, ao tera kamoamoaami ae na reke iai? B'a aomata aika taani bure a tangiria naba aomata ake a tangiraki i rouia. Ao ngkana kam karaoa ae raoiroi nakoia akana karaoa ae raoiroi nako imi, ao tera kamoamoaami ae na reke iai? B'a a karaoa naba aron aei taani bure. Ao ngkana kam anganiia akana kam taku b'a a na manga kaoka naba m'aitin are kam anga nako, ao tera kamoamoaami ae na reke iai? B'a anganga naba taani bure nakoia taani bure, b'a a aonga ni karekea naba m'aitin are a anga nako mai rouia. Ma kam na tangiriia ami kairiribai, ao karaoa ae raoiroi nako ia, ao aanga n aki manga kaantaninga booni mwiina b'a e na okiringkami; ane e na bati te kab'aia ane na reke i roumi iai, ao ane kam na riki b'a natin Teuare Moan te Rietaata; b'a E akoi te Atua nakoia akana bangaomata ao akana iangoia i bon i rouia. Kam na b'aina te nanoanga, n ai aron Tamami ae b'aina te nanoanga. “Kam na tai motiki taekaia aomata, ao ane e na aki motikaki taekami iroun te Atua; kam na aki kabuakakaia aomata, ao ane na bon aki naba kabuakakako te Atua; b'aina te kab'arabure, ao ane a na kab'araki am bure iroun te Atua. B'aina te angaanga, b'a te Atua e na bon manga anganiko; ane e na kanoaaki rabin kunnikaimi ni kaonrakeaki. E na kaibeaki, e na ioioaki, ao e na taonako kanoana. B'a te baire are kam anga ao ane kam na manga anganaki.” E tuangiia naba Iesu te taeka n rabakau ae kangai, E kona te aomata ae mataki ni kaira te aomata ae mataki? Tiaki ana bon uaia ni b'aka n te kinono iai? E aki kakannato riki are reireiaki i aon ana tia reirei, ma ngkana a bane n reireiaki raoi aomata ao ane a na katotonga aron aia tia reirei. E aera b'a ko nora te maange ae moan te uarereke i nanoni matan tarim, ao ko aki nora te oka ane i nanoni matam? Ao ko kanga n rabakau ni kangai nakon tarim, “Tariu, N na kaaki te maange ane uarereke mai nanoni matam,” ngkai ko aki kona te nora te oka ane i nanoni matam? Te tia m'am'ana-te-aba, ko na kaaki moa te oka ane i nanoni matam, ao ko a tib'a konaa n nora raoi kanakoan te maange ae uarereke mai nanoni matan tarim. B'a akea te kai ae raoiroi ae na kariki uaana aika bubuaka, ao akea naba te kai ae buakaka ae na kariki uaana aika raraoi. B'a a kinaaki aroni kaai nako n uaaia. B'a a aki anaaki biiku mani kaai aika akanta ao kureebe mani kaai aika kateketeke. E kaoti baika raraoi te aomata ae raoiroi mani b'ain nanona aika raraoi; ao e kaoti baika bubuaka te aomata ae buakaka mani b'ain nanona aika bubuaka. E taetae te wii man onraken te nano. “E aera ngkai kam atoatonga ae kangai nako Iu: ‘Te Uea, te Uea,’ ao kam aki ira nanon te bae I tuangngkami? Te aomata ane nako Iu ao e ongo au taeka ma n tou mwiia, ao N na tuangngkami arona. Ai aron te aomata are katea ana auti. E kena aontano ni kananoa, ao e kawenea iai aan ana auti i aon te b'a; ngke e roko te raanga, ao e neakina te auti arei te raanga, ma e aki kona ni kam'aeia, i bukina b'a e a tia ni katea raoi ana auti te aomata arei. Ma ane e ongo au taeka ma n aki tou mwiia, ao ai aron te aomata are katea te auti i aontano ma akea aana ae kabongana; e neakinaki te auti n te raanga ao e a b'aka naba, ao e korakora uruakina!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy