YouVersion Logo
Search Icon

MATHI 1

1
Jisu Khristo Puasu
(Lk 3.23-38)
1Jisu Khristo puasu kaku. Paye David eno Abraham laghami lakhi.
2Abraham nu Isak, Isak nu Jakob, Jakob nu Juda ngo pa thikuzumiqo. 3Juda nu Perez ngo Zera pama eno pama pazaye Tamar ke. Perez nu Hezron eno Hezron nu Aram, 4Aram nu Aminadab, Aminadab nu Nahson, Nahson nu Salmon. 5Salmon nu Boaz eno pazaye Rahab ke. Boaz nu Obed, pazaye Rut ke, Obed nu Jesse, 6Jesse nu akukau David ke.
David nu Solomon, pazaye Urya nipu shiacheke. 7Solomon nu Rehobam, Rehobam nu Abiya, Abiya nu Asa, 8Asa nu Jehosafet, Jehosafet nu Yoram, Yoram nu Uzia, 9Uzia nu Jotham, Jotham nu Ahaz, Ahaz nu Hezekiya. 10Hezekiya nu Manase. Manase nu Amun, Amun nu Josiya. 11Josiya ye Jekoniya ngo pa thikuzumiqo papuh ke, tiye Babilon lo Israilmi kughu sasu wuke ghuloki loke. #2 Kuka 24.14-15; 2 Yeki 36.10; Jere 27.20*
12Babilon lo kughu sasu wuke thiu: Jekoniya nu Shealtiyel, Shealtiyel nu Zerubabel. 13Zerubabel nu Abiud, Abiud nu Eliakim, Eliakim nu Azor, 14Azor nu Zadok, Zadok nu Axim, Axim nu Eliud, 15Eliud nu Eleazar, Eleazar nu Mathan, Mathan nu Jakob 16eno Jakob nuno Maria kimi Josef ke, Maria no Jisu punu, pa je pe Khristo ipi kutsu.
17Ike Abraham lono David kutolo tiqheli chighi-bidi, eno David lono Babilon lo kughu sasu wuke ghuloki kutolo tiqheli chighi-bidi, eno Babilon lo kughu sasu wukeu ghuloki lono Khristo punuke kutolo tiqheli chighi-bidi ke.
Jisu Khristo Punu
(Lk 2.1-7)
18Jisu Khristo punu ye hitoi shilue. Paza Maria ye Josef sasu kughuna nikeu shi kishekulu xathave, ikemu pama kulakupu shimphi lono liye Aghungu Kimthe launo anga mishipu aghive. #Lk 1.27 19Li kimi Josef ye pulhapuju achipiu shichekemi kehu paye aqha zulono li shikukujomo nike tuqhouno li sasu ixave niye kutoveke. 20Ikemu pano hipau tsaquyi kumsukutoju akelo, Ampeuw kungumi lakhino asamo lakhi lono pa sasu kusho eno ishi pi. “David laghami Josef, noye Maria lu pesu onipu shinikeu msa kevilo, kughengu lino mishipu akeuye Aghungu Kimthe launoke. 21Lino anu lakhi punu nani eno noye paje Jisu kutsulo, kughengu pano paw timiqo xine lono xalu nani.” #Lk 1.31
22Hikumtsu shilukeu huye Ampeu no pawu tungkupu vechewo kiu pipua keno shikupu niyeke. 23“Julo, ilimi huno mishiluve nani, eno anu lakhi punu nani, eno paje Immanu-el kutsu nani” (tipau kiqiye, “Alhou no ningu sasu ani”). #Isa 7.14 24Josef no zuida thughi kelo, Ampeuw kungumino pa vilo pikeu toi shi eno pa nipu shi nike Maria sasu kughunauve. 25Ikemu lino anu punu moke kutolo paye li sasu ashiaji kuqhamoe. Eno Josef no paje Jisu ku tsue. #Lk 2.21

Currently Selected:

MATHI 1: SUMIBSI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy