YouVersion Logo
Search Icon

LUKA 6:27-49

LUKA 6:27-49 HMARCLBSI

“Ka thu ngaituhai, ka hril cheu hi, in hmêlmahai chu hmangai unla, a theidahai cheu chu an ṭhatna ding thaw unla, ṭawngsie inphurtuhai cheu chu malsâwmpêk unla, a sawisatuhai cheu chu ṭawngṭaipêk ro. “Bieng khing tienga bentu cheu chu khing tieng khawm dâwpêk ro; chun, i puon lâkpêktu che kuoma chun i zakuo lâk khawm sêl naw. “A hnitu taphawt che kuomah pe rawh; chun, i thil lâkpêktu che kuoma chun hni nâwk ta naw rawh. “Chun, mîn in chunga an thaw dinga in dit ang peiin mi chunga khawm thaw ve ro. “Chun, nangni hmangaituhai chau in hmangai hin, lâwm ieng am hlâwng in ta? Mi suolhai khawmin anni hmangaituhai chu an hmangai hlak annâwm. Chun, in chunga ṭhahai chunga chau in ṭha hin lâwm ieng am hlâwng in ta? Mi suolhai khawmin chuong ang bawkin an thaw annâwm. Chun, hmu nâwk beiseina kuom chaua thil in inpûktir hin lâwm ieng am hlâwng in ta? mi suolhai khawmin a ngai bawka hmu nâwk dingin misuolhai kuomah an inpûktir hlak. Amiruokchu, in hmêlmahai hmangai unla, an ṭhatna ding thaw unla, inpûktir ro, beidawng dêr loin; chuongchun, in lâwmman tam a ta, Achunghnungtak nauhai ni bawk in tih; ama chun mi lâwmnachâng hre lohai le mi suolhai a lunginsiet hlak. In Pain mî a lunginsiet angin mî lunginsiet ve ro. “Sawisêl naw ro, chuongchun, sawisêlin um naw ti niu. Tukhawm thiemnawah ruot naw ro, chuongchun, inthiemloin um naw ti niu. Ngaidam ro, chuongchun, ngai- damin um in tih. Pe ro, chuongchun pêkin um in tih, ṭhahnemngaitaka inkhia, nam- dêna, sâwi muka, liem zar zara, in mal chungah pêk nîng in tih. In inkhîna ngai bawkin inkhipêk in ni ding a ni sih a,” a ta. Chun, an kuomah tekhithu a hril a, “Mitdelin mitdel ma a ṭhuoi thei ding am a nih? an pahni chun khurah an tla rêl el naw ding am a nih? Inchûktu chu a inchûktirtu chungah a um nawh; nisienlakhawm, mi tin an inchûk zo pha an inchûktirtu angin um an tih. “Chun, ieng dinga mâni mita tlungpûm um chu ngaituo si loa, i unau mita hmawl hlek um chu i hmu am a na? Mâni mita tlungpûm um chu hmu si loin, i unau kuomah, ‘Unau, i mita hmawl hlek um kha mîn lâk dawk tir rawh,’ iengtin am i ti thei a? Mi vervêk! i mita inthawkin tlung- pûm kha la dawk hmasa rawh, chuongchun, i unau mita inthawka hmawl hlek lâk dawk ding chu fietakin hmu thei i tih. “Thing ṭha hrim hrim ra sea ra a um nawh; thing ṭha naw hlak ra ṭhaa ra a um bawk nawh. Thing tin anni ra sengah ân hriet a nih. Mîn hruihlingnei kûngah theichang an lo ngai nawh, nghardai kûngah grêp an lo ngai bawk nawh. Mi ṭha chun a lungril ro bâwm ṭhaa inthawkin thil ṭhahai a the suok hlak; mi suol chun a lungril ro bâwm siea inthawkin thil ṭha nawhai a the suok hlak; a lungril sip liem chu a bauin a hril suok el hlak a ni sih a. “Chun, nangnîn ieng dinga ka thu zâwm si loa, ‘Lalpa, Lalpa,’ in mi ti hlak am? Mi tin ka kuoma hunga, ka thu hrea zâwm taphawt chu tû ang am an nih inhriettir ka ti cheu: In bâwltu, inthûktaka choa, lungpui chunga lungphûm remtu ang chu an nih. Chun, tui a hung lienin tui hrâtin chu in chu a khawh a, a sukhnîng thei nawh a, a bâwl ngun leiin. Amiruokchu, hrea zâwm naw chu, lung phûm loa, hnuoi chung ela in bâwltu ang chu an nih; tuihrâtin chu chu a khawh a, a chim nghâl tah a: a chim chu nasatak a nih,” a ta.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy