JOHANE 1
TSW70

JOHANE 1

1
Lefoko le ne la nna nama
1E rile mo tshimologong Lefoko la bo le ntse le le teng; Lefoko le ne le na le Modimo, mme Lefoko e ne e le Modimo.#1 Joh. 1:1,2; Joh. 17:5; Tshen. 19:13. 2Le ne le na le Modimo mo tshimologong.#Diane 8:22. 3Dilo tsotlhe di dirilwe ka lone, mme kwa ntle ga lone ga go a dirwa sepe sa tse di dirilweng.#Bakol. 1:16,17; Baheb. 1:2. 4Bophelo bo ne bo le mo go lone; mme bophelo e ne e le lesedi la batho.#Joh. 5:26. 5Lesedi le ntse le phatsima mo lefifing mme lefifi ga le a ka la le amogela.#Joh. 3:19.
6Go ne ga tla motho, a romilwe ke Modimo, leina la gagwe e le Johane.#Luka 1:13-17,57-80; Math. 3:1. 7Yoo o ne a tla go supa gore a supe ka ga lesedi, gore botlhe ba tle ba dumele ka ene. 8E ne e se ene lesedi, mme a tla go supa ka ga lesedi.#Joh. 1:20. 9Lesedi la boammaaruri le le bonegelang motho mongwe le mongwe e ne e le ene yo o tlang mo lefatsheng.
10O ne a le mo lefatsheng, mme lefatshe le dirilwe ka ene; fela lefatshe ga le a ka la mo itse.#Joh. 1:3-5. 11O ne a tla kwa ga gagwe, mme ba gagwe ba se ka ba mo tshola. 12Le gale, botlhe ba ba neng ba mo tshola, a ba naya tshiamelo ya go nna bana ba Modimo, e bong ba ba dumelang mo leineng la gagwe;#Bagal. 3:26. 13ke ba ba sa tsalwang ka madi, le e seng ka thato ya nama, le e seng ka thato ya monna, mme ba tsetswe ke Modimo.#Joh. 3:5,6.
14Lefoko leo la nna nama, la aga mo go rona, ra ba ra bona kgalalelo ya lone, e le kgalalelo e e lebanyeng yo o tsetsweng a le esi, e tswa mo go Rara, a tletse bopelotlhomogi le boammaaruri.#Jes. 7:14; 2 Pet. 1:16,17; Jes. 60:1; Ekes. 34:6.
15Johane o ne a supa ka ga gagwe, a kua a re: “Yo ke ene ke buileng ka ga gagwe ka re: ‘Yo o tlang morago ga me o a mpheta; gonne o ne a le teng, ke ise ke nne teng.’ ”#Joh. 1:27,30.
16Gonne rona rotlhe re bonye bopelotlhomogi godimo ga bopelothomogi mo botlalong jwa gagwe.#Joh. 3:34; Bakol. 1:19. 17Kana molao o neilwe ka Moše, mme bopelotlhomogi le boammaaruri di tsile ka Jesu Keresete.#Baroma 10:4. 18Ga go ope yo o kileng a bona Modimo ka motlha ope; Morwa yo o tsetsweng a le esi, yo o fa sehubeng sa ga Rara, ke ene yo o o boletseng.#Joh. 6:46; 1 Joh. 4:12; Math. 11:27.
Tshupo ya ga Johane Mokolobetsi
(Math. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luka 3:1-18)
19Tshupo ya ga Johane ke e: E rile Bajuta ba roma baperesiti le Balefi go ene, ba tswa Jerusalema go mmotsa gore: “O mang?”#Luka 3:15,16.
20A ipolela, a se ka a itatola, a ipolela a re: “Ga ke Keresete.”
21Ba mmotsa ba re: “Mme o eng? A o Elia?”
A re: “Ga ke ene.”
“A ke wena moporofeti yole?”
A araba a re: “Nnyaya.”#Math. 17:10; Doit. 18:15.
22Ke fa ba mo raya ba re: “O mang ne? Gore re tle re ba fe karabo ba ba re romileng. O a reng ka ga gago?”
23A re:
“ ‘Ke nna lentswe la mongwe
yo o kuang mo sekakeng la re:
Siamisang tsela ya Morena!’ ”
jaaka Jesaya moporofeti a kile a bua.#Jes. 40:3; Math. 3:3; Mar. 1:3; Luka 3:4.
24Ba ba neng ba romilwe e ne e le ba Bafarisai. 25Jaanong ba mmotsa ba re: “O kolobeletsang, fa o se Keresete, le e seng Elia le e seng moporofeti yole?”
26Johane a ba araba a re: “Nna ke kolobetsa ka metsi; mme go eme mongwe mo gare ga lona yo lo sa mo lemogeng.#Math. 3:11; Mar. 1:7,8. 27Ke ene yo o tlang morago ga me, yo ke sa tshwanelang go funolola kgole ya setlhako sa gagwe.”#Joh. 3:26.
28Dilo tseo di dirafetse kwa Bethania kwa moseja ga Joretane, kwa Johane o neng a le teng, a kolobetsa.
Jesu ke Kwana ya Modimo
29E rile ka letsatsi le le latelang a bona Jesu a tla go ene a re: “Bonang, Kwana ya Modimo e e tlosang boleo jwa lefatshe!#Joh. 1:36; Jes. 53:7. 30Yo ke ene ke buileng ka ga gagwe ka re: ‘Monna o e tla morago ga me, yo o mphetang; gonne o ne a le teng, ke ise ke nne teng.’#Joh. 1:15,27. 31Le nna ke ne ke sa mo lemoge, mme ke tlile go kolobetsa ka metsi gore ene a tle a senolelwe Iseraele.”
32Johane a ba a supa a re: “Ke bonye Mowa o fologa jaaka lephoi, o tswa legodimong, wa nna mo go ene.#Math. 3:16; Mar. 1:10; Luka 3:22. 33Le nna ke ne ke sa mo lemoge; mme ene yo o nthomileng go kolobetsa ka metsi a nthaya a re: ‘Ene yo ò tla bonang Mowa o fologela go ene, o nna mo go ene, ke ene yo o kolobetsang ka Mowa o o Boitshepo.’#Luka 3:2. 34Ke bonye, ka ba ka supa gore yo ke Morwa Modimo.”
Barutwa ba ntlha ba ga Jesu
35Ya re ka moso Johane a bo a eme gape, a na le barutwa ba gagwe ba le babedi; 36a leba Jesu a ntse a tsamaya, a ba a re: “Bonang, Kwana ya Modimo!”#Joh. 1:29.
37Barutwa ba babedi bao ba mo utlwa a bua, ba be ba sala Jesu morago. 38Jesu a retologa, a ba bona ba mo setse morago, a ba raya a re: “Lo batlang?”
Ba mo raya ba re: “Rabbi,” (mo phetolelong ke go re: Moruti) “o nna kae?”
39A ba raya a re: “Tlaang lo bone.” Ba tla, ba bona fa a nnang teng, ba be ba tlhola nae letsatsi leo. Nako e ne e ka nna ya bone thapama.
40Andrea, morwa-rraagwe Simone Petoro, e ne e le mongwe wa ba babedi ba ba neng ba utlwile Johane, ba mo sala morago. 41Yo a bona Simone morwa-rraagwe pele, a mo raya a re: “Re bonye Mesia,” mo phetolelong ke go re: Motlodiwa (Keresete).#1 Sam. 2:10; Pes. 2:2. 42A ba a mo isa go Jesu.
Jesu a mo leba a re: “O Simone, morwa Jona; o tla bidiwa Kefa,” mo phetolelong ke go re: Lefika (Petoro).#Math. 16:18.
Filipo le Nathanaele
43Ya re ka moso Jesu a rata go ya kwa Galelea, a bona Filipo, a mo raya a re: “Ntshale morago!” 44Filipo e ne e le wa kwa Betsaita, motse wa ga gabo Andrea le Petoro. 45Filipo a bona Nathanaele, a mo raya a re: “Re bonye yo Moše a kwadileng ka ga gagwe mo molaong, le bone baporofeti, e bong Jesu, morwa Josefa wa Nasaretha.”#Doit. 18:18; Jes. 7:14; 53:2; Jer. 23:5; Hes. 34:23.
46Nathanaele a mo raya a re: “A sengwe se se molemo se ka tswa kwa Nasaretha?”
Filipo a mo raya a re: “Tlaa o bone!”#Joh. 7:41.
47Jesu a bona Nathanaele a tla go ene, a bua ka ga gagwe a re: “Bonang, Moiseraele wa nnete yo go se nang boferefere mo go ene!”
48Nathanaele a mo raya a re: “O nkitse jang?”
Jesu a mo araba a re: “Ke go bonye o le fa tlase ga setlhare sa mofeie, Filipo a ise a go bitse.”
49Nathanaele a mo fetola a re: “Moruti, ke wena Morwa Modimo, ke wena kgosi ya Iseraele.”#2 Sam. 7:14; Pes. 2:7; Joh. 6:69; Math. 14:33; 16:16.
50Jesu a mo fetola a re: “A o dumela ka gonne ke go reile ka re: ‘Ke go bonye fa tlase ga mofeie’? O tla bona dilo tse dikgolo bogolo go tse.” 51A ba a mo raya a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Go tloga jaanong lo tla bona legodimo le bulegile, le baengele ba Modimo ba tlhatloga, ba be ba fologela mo go Morwa-Motho.”#Gen. 28:12.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About Setswana 1970