Mata 1
IRINT

Mata 1

1
Nzhwe Jesu#1:0 Nzhwe: Ko nné Yahudi i hwie nzhwe a mbrrú we̱, á hwie a ntó.
1Nke e̱ nyi re-lo nzhwe Jesu Krristi, kowe#1:1 Kowe: Ko nyi kowe bî ngu we̱, me̱di á ki bî a nhwie̱ rewe Dooda. Dooda, kowe Ibrrahin. 2Ibrrahin i nyi be̱ Ishaku,
Ishaku a nyi be̱ Yakubu,
Yakubu a nyi be̱ Yahuda ngbe re-gimbe ngu.
3Yahuda i nyi be̱ Perre ngbe Zera (ne de̱ ngu i nyi Tama).
Perre i nyi be̱ Hezrro,
Hezrro a nyi be̱ Rrama,
4Rrama a nyi be̱ Aminada,
Aminada a nyi be̱ Naashwo,
Naashwo a nyi be̱ Salmo,
5Salmo a nyi be̱ Bowaza (ne de̱ ngu i nyi Rraha),
Bowaza a nyi be̱ Obida (ne de̱ ngu i nyi Ruti),
Obida a nyi be̱ Jese,
6Jese a nyi be̱ Nggwe̱ Dooda.
Dooda i nyi be̱ Solomo (ne de̱ ngu i nyi mbrru Uriya),
7Solomo a nyi be̱ Rrehobowa,
Rrehobowa a nyi be̱ Abija,
Abija a nyi be̱ Asa,
8Asa a nyi be̱ Jehoshafa,
Jehoshafa a nyi be̱ Jehorra,
Jehorra a nyi be̱ Uzaya,
9Uzaya a nyi be̱ Jota,
Jota a nyi be̱ Ahazi,
Ahazi e̱ nyi be̱ Hezekeya,
10Hezekeya a nyi be̱ Manase,
Manase e̱ nyi be̱ Amo,
Amo a nyi be̱ Josiya,
11Josiya a nyi be̱ Jekoniya#1:11 Jekoniya: A yá re-krre̱de̱ a Jee Reni, á ki ye he Jehoyaki.
ngbe re-gimbe ngu a zhe ne i ko nné Isrreela
shi nné gyiaa re nzhi srra a Babila.#2Ngg 24:14-15; 2NTiy 36:10; Iri 27:20
12A zhe ne mbe i ya ning brru a Babila,
Jekoniya i nyi be̱ Sheltiye,
Sheltiye e̱ nyi be̱ Zerrubabe,
13Zerrubabe e̱ nyi be̱ Abiyuda,
Abiyuda a nyi be̱ Eliyaki,
Eliyaki e̱ nyi be̱ Azo,
14Azo a nyi be̱ Zadoka,
Zadoka a nyi be̱ Aki,
Aki e̱ nyi be̱ Eliyuda,
15Eliyuda a nyi be̱ Eliyaza,
Eliyaza a nyi be̱ Matana,
Matana a nyi be̱ Yakubu,
16Yakubu a nyi be̱ Usufu,
nto Merri ne ngu i bî Jesu, ne e ki ye he Krristi.#1:16 Krristi: Ka Masiha
17Aha nii, kya ngu pie a Ibrrahin re be cwu a Dooda, á nyi re-ze̱ shwa ne otu weni; kya ne ngu pie a Dooda re be cwu zhe ne i ko nné Isrreela shi nné gyiaa re nzhi Babila, a nyi re-ze̱ shwa ne otu weni wa; wire kya ne ngu pie a zhe ne i ya ning brru Babila re be a Krristi, a nyi re-ze̱ shwa ne otu weni wa.
Bî Jesu Krristi
(Luk 2:1-7)
18Me̱di bî Jesu Krristi e̱ i shi he ni: De̱ ngu Merri e̱ i sa jee ngu shi rwe nyrra ne Usufu; me̱di we ne mbe rishi yaa ko, á timi ne ngu bi ehwie a yarri igbe̱ Nshe Wiri.#Luk 1:27 19Aha ncwa ngu Usufu a nyi nze̱we ne ngu bi redziee, ko ce̱ he ngu ki ci nshwu we̱, ngu a hwie he ngu ki we ranranng.
20Me̱di a zhe ne ngu shi hwie nka ni, ya njeli Brrabe̱ ya wre̱ nwie ngu a revi ngu a he ne ngu he, “Usufu, ewe Dooda, shi de̱ ngwe̱ ci owu ne fo Merri re hwie̱ mbrru ngwe̱ we̱, aha ewe ne ngu shi hwie ngu a wru nwie Nshe Wiri. 21A shi bî nze̱we, ngbe ngwe̱ ki ci lo he Jesu#1:21 Jesu: Lo “Jesu” a shi a zhe nka Heleni, a zhe nka nné Ibrrani a nyi “Joshwua.” Maana nna nyi nke he, “Brrabe̱ kyiá nneywí.”, aha a ri kyia nné ngu ne re-e̱ngwie̱ mbe.”#Luk 1:31
22Re-ankya ne̱ á ci zhwozhwo ni aha ngbe kya ne Brrabe̱ i he re ci rrurru shi ne nne ti re̱se̱ng ngu i he,
23“Ri, ewena nna ri se̱ ehwie,
we̱ bî ewerento,
á ri ki ye he Imanuwe.”
Maana nna nyi nke he, “Be̱ne̱ shi ngbe nzhi.”#Ish 7:14 (LXX)
24A zhe ne Usufu ngu shwo ndzie, ngu a nyi shi kya ne njeli Brrabe̱ ki heng he re nyi. Aa fo Merri hwie̱ mbrru ngu. 25Me̱di koo ree nywe̱ ngbe ne ngu we̱ he̱rri aa ma bî ewe. Ngu a ki ci lo he Jesu.

© Wycliffe, Inc. and
© The Nigeria Bible Translation Trust 2012


Learn More About 'Jee Hwi na Krre̱de̱ Be̱ne̱ a zhi Rigwe