Mata Nka ce̱ucwung
IRINT

Mata Nka ce̱ucwung

Nka ce̱ucwung
Krre̱de̱ Nka Rina ne Mata ngu wie e̱ nyi ya nne Yahudi ne i ki ye he Mata ngu i wie. A tí he ga re-jee ne Be̱ne̱ ngu i sa nné ngung, ne e wie a yarri re-krre̱de̱ Jee Reni á ci rrurru a Jesu Krristi. Nka Rina ne̱ ko nyi we na nné Yahudi ne i bî Jesu a yarri mbe ne ngu bra ci brrang a yarri mbe we̱, me̱di a nyi na nneywí a be ngwie̱ zhwozhwo.
Re-nka a yarri krre̱de̱ Mata a ce̱ ne bî Jesu, ngu a ti batisma ngbe mwa ri ne e ki nying, wire ngu a ne̱ ne ti re-cwuong brro nka, ngbe mie̱ nka, ngbe nné ne ngu i we kyia a Galili. Re be merin, a tí ciee Jesu ngu i nyi ne ngu wru a Galili re nzhi Urrushelima, ngbe re-ankya ne mbe i ci a se̱ti na ngrangrang a srra ngu a zhe ana. Ngu a ya fro a gasankwe ne i ki ci ngbe deze ngu a nhu.
Nci nka
Nhwie̱ ne e ning bî Jesu (1:1—2:23)
Re-cwuo Yohana Nyi Batisma (3:1-12)
Batisma ne e nyi Jesung ngbe Mwa ri (3:13—4:11)
Re-cwuo ne Jesu ngu nyi a Galili (4:12—18:35)
Ciee Jesu a Galili re nzhi Urrushelima (19:1—20:34)
Se̱ting ngra re-cwuo Jesu a Urrushelima (21:1—27:66)
Jesu deze nhu aa nyi ngbe nné ki zhwe ngu (28:1-20)

© Wycliffe, Inc. and
© The Nigeria Bible Translation Trust 2012

Learn More About 'Jee Hwi na Krre̱de̱ Be̱ne̱ a zhi Rigwe