హెబ్రీయులకు 4:12

హెబ్రీయులకు 4:12 TELOV-BSI

ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల యెటువంటి ఖడ్గముకంటెను వాడిగా ఉండి, ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభ జించునంతమట్టుకు దూరుచు, హృదయముయొక్క తలం పులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది.౹
TELOV-BSI: పరిశుద్ధ గ్రంథము OV Bible (BSI)
Share

హెబ్రీయులకు 4:12

Share