YouVersion Logo
Search Icon

Matiyee 1

1
Yeezuu yaabɔɔ
(Likki 3.23-38)
1Yeezuu yaabɔɔ wɔɔ ba n nɩ: Yeezuu ɩ yɩrɛ ɩ ʊ, cir *Davɩd Nyɩ m, Abraham do gʊaa m sɔ.
2Abraham n Izakkɩ yɩ,
Izakkɩ n Zakɔɔb yɩ,
Zakɔɔb n Ziida kan a dannɔ kɩ yɩ,
3Ziida n Farɛɛs kan Zaaraa kɩ yɩ,
ŋ da m Tamaar m,
Farɛɛs n Ɛsrɔm yɩ,
Ɛsrɔm n Aram yɩ,
4Aram n Aminadaab yɩ,
Aminadaab n Naasɔɔn yɩ,
Naasɔɔn n Salmɔɔn yɩ,
5Salmɔɔn n Boozɩ yɩ,
a da m Rahab m,
Boozɩ n Zobɛɛd yɩ,
a da m Rutɩ m,
Zobɛɛd n Yesee yɩ,
6Yesee n cir Davɩd yɩ,
Davɩd n Salomɔɔn yɩ,
a da nyɩnta Iirii lʊ,
7Salomɔɔn n Roboam yɩ,
Roboam n Abɩya yɩ,
Abɩya n Azaa yɩ,
8Azaa n Zozafat yɩ,
Zozafat n Zooram yɩ,
Zooram n Ozɩyas yɩ,
9Ozɩyas n Zowatan yɩ,
Zowatan n Akaazɩ yɩ,
Akaazɩ n Ezekɩyas yɩ,
10Ezekɩyas n Manase yɩ,
Manase n Amɔɔn yɩ,
Amɔɔn n Zozɩyas yɩ,
11Zozɩyas n Zekonɩyas kan a dannɔ kɩ yɩ.
A n a ga kʊ ʊ kan *Babɩlɔnnɩ lɔmbaa tarɛ dɔmɩm bɩ kɩ.
12Babɩlɔnnɩ lɔmbaa bɩ jɛ ʊ bɩ,
Zekonɩyas Salatɩyɛl yɩ,
Salatɩyɛl n Zorobabɛl yɩ,
13Zorobabɛl n Abiyud yɩ,
Abiyud n Eliyakim yɩ,
Eliyakim n Azɔɔr yɩ,
14Azɔɔr n Sadɔk yɩ,
Sadɔk n Akim yɩ,
Akim n Eliyud yɩ,
15Eliyud n Eleyazaar yɩ,
Eleyazaar n Matan yɩ,
Matan n Zakɔɔb yɩ,
16Zakɔɔb n Maarii zim Zozɛf yɩ,
Maarii bɩ do ɩ Yeezuu yɩ n n'a birm Krista.
17Yaabɔɔ wɔɔ haay lɛ a zɛ kʊ ra bueeresi-si. A n a sa Abraham ma an ta m Davɩd ra bueeresi, an a sa Davɩd ma an ta m Babɩlɔnnɩ lɔmbaa ma bueeresi, an a sa Babɩlɔnnɩ lɔmbaa ma an ta m Krista ra bueeresi.
Yeezuu yɩrɛ
(Likki 2.1-7)
18Yeezuu yɩrɛ bɩ zaa ba n nɩ: A da Maarii bɩ, nyɩnta a ʊ Zozɛf jaan, bɩ, an lɛɛ ka kʊ Maarii n a ba Zozɛf lʊ bɩ, *Sɛnt-Ɛspri a ka Maarii n jɩsɩ sa. 19A jaan Zozɛf bɩ kʊ gʊaa mɩŋŋa m bɩ, a n a ŋʊa k'a a da nyannɩ ʊ y. A n a hɔɔn da k'a wɔ saa kʊ gɔsɩ b'a dɔ y. 20K'a n'a hɔɔn darɛ ncɩnaaʊ bɩ, Zuuba Malɛɛka bʊr zi nɩnnarɛ nɔ ʊ, an a hɩ m, a ʊ: «Zozɛf, Davɩd do gʊaa, ɩ bɩ nyi ba k'ɩ Maarii sa ɩ ba ɩ lʊ y, bala, Sɛnt-Ɛspri paŋŋa y'a ka, an nɩ jɩsɩ bɩ m, 21a nyɩ yɩm yar, k'ɩ tɔ ka Yeezuu, bala, a m n'a do bɩ bʊmbɔrɛ a mimbʊnyaarɔ nɔ ʊ.» 22Naa do woo… naa, ba ʊ kʊ meerbaa kʊ Woso a ba kan a lɛsinnɩsorazaa lɛ kɩ bɩ n kʊ yɩ.
23A ba n nɩ: nyɩmbʊɛɛrɛ k'a n yar dɔ bɩ jɩsɩ sim,
an nyɩ yɩ yar, n y'a tɔ karɛ Emanʊwɛl,
a jɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʊ: Woso ɩ kan wɔɔ kɩ.
24Zozɛf k'a bɩ gu hinceem ma bɩ, a hɔ kʊ Zuuba malɛɛka b'a hɩ m bɩ ba: A Maarii gaa, an a ba a lʊ, 25bɩ, a n a dɔ lʊ y, an ta an aa dɔmɩm k'a nyɩyar bɩ yɩ ʊ bɩ ku, an a tɔ ka Yeezuu.

Currently Selected:

Matiyee 1: bib

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy