Matiyee 2
BIB

Matiyee 2

2
Hɔdonno bʊr k'a bɩ dɩga Yeezuu ma
1Yeezuu bɩ, yɩ a ʊ Betelehɛm ʊ Zidee kʊ ʊ, cir Hɩrɔɔdɩ dɔmɩm ʊ, bɩ hɔdonno a to dɔjɩr ʊ, ŋnɩ bʊr Zerizalɛm ʊ, 2ŋnɩ laaka da: «Zɩɩfʊrɔ cir k'a yɩ b'ɩ ka? Wɔɔ monyaa yɩ dɔjɩr ʊ bɩ y'a ka, wɔɔ n bʊr k'ʊ b'a da ʊ.» 3Hɩrɔɔdɩ k'a naa ma bɩ, a da bɔ ʊ kan Zerizalɛm zannɔ kɩ haay. 4A n wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ so kʊ ma kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ, an laaka da ŋ han kʊ niŋŋə kʊ Krista bɩ n nɩ yɩŋ ʊ bɩ ma. 5Brɔɔ n a nyɩ bɔ ʊ, ŋ ʊ: Betelehɛm ʊ Zidee kʊ ʊ, bala, hɔ kʊ wosolɛsinnɩsorazaa b'a hɩ bɩ n naa do.
6B'ɩbɩɩ Betelehɛm, Zidee kʊ,
ɩbɩɩ bɛɛ m poore Zidee kʊrɔ gʊtɔɔ wɔɔ barla y.
Bala, cir bɔrɛ ɩbɩɩ bireyaa ʊ,
an ka Israyɛl mɔɔ gʊɔɔ wɔɔ lɛɛ.
7A m bɩ, Hɩrɔɔdɩ n hɔdonno wɔɔ bir sɛɛrɛ, an laaka da ŋ han dɔmɩm kʊ monyaa bɩ bɔ ʊ bɩ ma. 8A n ŋ nyɔɔ Betelehɛm ʊ, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʊ: «K'a ta a laaka da nyɩ bɩ mim ma mɩŋŋa, k'a nyɩ bɩ yɩ, k'a a wusigə a b'a hɩ mɔɔ m, kʊ m ta m aa da ʊ sɔ.» 9Cir bɩ k'a naa hɩ bɩ, ŋ y'a hʊr, ta kʊ ŋ nawʊm bɩ, monyaa kʊ ŋ lɛɛ ka ŋn'a yɩ dɔjɩr b'ɩ tarɛ ŋ lɛɛ, an ta an aa jɩm lɛɛ kʊ nyɩ bɩ n ta ʊ bɩ burə ʊ. 10Monyaa bɩ kʊ ŋ y'a yɩ bɩ, ŋ heer yɩ nyɩnta gʊta. 11Ŋ gasʊ cɛ b'ʊ, ŋn'aa nyɩ bɩ yɩ kan a da Maarii kɩ, ŋnɩ kukurə zɛ a taa, ŋnɩ yaa da m, bɩ jɛ ʊ, ŋn'a mɔdrɔ wɔɔ hʊr, ŋnɩ gan wʊ ma: Sarma m kan tidəər nyisi kɩ, *mɩɩr kɩ. 12Bɩ Woso a hɩ ŋ nɩ nɩnnarɛ nɔ ʊ, a ʊ: ŋ b'a ya, ŋnɩ bɔ Hɩrɔɔdɩ zi y. Naa minto bɩ, brɔɔ zaa vanta sa ŋnɩ doo a kʊ ʊ.
Eziptɩ kʊ tarɛ
13A hʊr kʊ ŋ y'a ʊ bɩ, Zuuba malɛɛka a hɩnka Zozɛf m nɩnnarɛ nɔ ʊ, an a hɩ m, a ʊ: «Wuti ɩ nyɩ bɩ gaa kan a da bɩ kɩ, ɩ ɩ si, ɩ ta Eziptɩ ʊ, nyɩnta b'ʊ k'an ta an aa dɔmɩm kʊ mɔɔ n nɩ m yarɛ m meer ba kan ɩbɩɩ kɩ bɩ ku, bala, Hɩrɔɔdɩ y'a kam nyɩ bɩ ma, k'a zɛ.» 14Zozɛf n wuti, an nyɩ bɩ kan a da bɩ kɩ gaa gunuu ʊ, an a hʊr an ta Eziptɩ ʊ. 15A gɔɔta b'ʊ an ta, an Hɩrɔɔdɩ garɛ ku, kʊ Woso meerbaa k'a ba kan a lɛsinnɩsorazaa lɛ kɩ bɩ n kʊ yɩ.
Mɔɔ m Nyɩ bɩ bir, k'an bɔ Eziptɩ ʊ.
Betelehɛm nyɩnɔ poorero zɩnzɛrɛ
16Hɩrɔɔdɩ k'a b'a dɔ a ʊ, hɔdonno wɔɔ a yamba a m bɩ, a wuti nɔmaa gandaara m. A n gʊɔɔ nyɔɔ Betelehɛm ʊ kan kʊrɔ vantɔɔ k'a a so ŋ ʊ rɔ wɔɔ kɩ ʊ, kʊ ŋ n'aa nyɩnɔ poorero yaarɔ kʊ ŋ dɔɔraa hɩɩya gɛɛ ŋ n a ku rɔ wɔɔ zɩnzɛ. Amba hɔdonno wɔɔ a hɩ m, nyɩnta k'a ʊ, an laaka da k'a nyɩ bɩ yɩrɛ dɔmɩm dɔ bɩ ma. 17Naa ma bɩ, hɔ kʊ wosolɛsinnɩsorazaa Zeremii a hɩ bɩ kʊ yɩ, a ʊ:
18N zeedarɛ ma Ramaa ʊ,
nyikəre kan heerzarlɛ gʊta kɩ:
Rasɛl nɩ nyi karɛ a nyɩnɔ minto,
a lɛ baa kʊ n n'a wɔ zɩnzɛ a nɩ y, nyɩnɔ wɔɔ kʊ ŋ gɩnga bɩ tɔ ma.
Zozɛf bɔ Eziptɩ ʊ
19Hɩrɔɔdɩ garɛ jɛ ʊ bɩ, Zuuba malɛɛka a hɩnka Zozɛf m nɩnnarɛ nɔ ʊ Eziptɩ ʊ. 20A n meer ba kan kɩ, a ʊ: «Wuti, ɩ nyɩ bɩ kan a da bɩ kɩ gaa ɩ ɩ wusigə, ɩ ta Israyɛl tara ra. Bala, gʊɔɔ kʊ ŋ n'a kam ma k'a nyɩ bɩ meeyaa bɔ ʊ rɔ wɔɔ gɩnga.» 21Zozɛf n wuti, an nyɩ bɩ kan a da bɩ kɩ gaa, an ta Israyɛl ʊ. 22Bɩ, Zozɛf k'a a ma, n ʊ, Arkelayus nɩ cirbəə m Zidee ʊ a zɩ Hɩrɔɔdɩ bɩncɛ ʊ bɩ, nyibəə a nyasʊ k'an ta b'ʊ bɩ kɩ, bɩ Woso meer ba kan kɩ nɩnnarɛ nɔ ʊ, an ta Galilee kʊ ʊ. 23A n aa nyɩnta kʊ kʊ n n'a hɩm ma Nazarɛtɩ ʊ b'ʊ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʊ hɔ kʊ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ a hɩ bɩ n kʊ yɩ, ŋ ʊ:
N y'a birm Nazarɛtɩ gʊaa.

© 2000, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Wosoci Gu̳aasi̳babaa Daa, Nouveau Testament en Bissa

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.