ปัญญาจารย์ 12:11

ปัญญาจารย์ 12:11 THSV11

ถ้อยคำของคนมีปัญญาเปรียบเหมือนปฏัก และถ้อยคำที่ถูกรวบรวมไว้ก็ตรึงแน่นอย่างตะปู ถ้อยคำเหล่านี้เมษบาลผู้หนึ่งมอบไว้
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share