ทอคางไท้ะ 11
NPKTH

ทอคางไท้ะ 11

11
กล้อง บาเบง
1ล ว๊าง แย๊ นอ, กเย่ กโพล้ง ฌางคูโคล๊งคู ไคล้ ท คว่าง ล เม้ง ฆ่าง, ดี๊ อ ลู่ง ไคล้ โอ ล เม้ง ฆ่าง 2พี่ แญ่ไฆวะ อ ล่าง ลี้ ลู่ง มื่ง ทาง ล โค๊ นอ, อ เว๊ ต้องนอง ทแด้ พ้างพื้ง ลู่ง ค่าง ชิ้นา พ้า, อ ซื๊งเว๊ ช๊างล้าง อ ล่าง โอ พี่ นอ ล้อ 3ฌ้อง อ ซื๊งเว๊ โล้ โละ อ ซ้ะ ไจ้ะเว๊, “เฌ๊ แดเทา, เกม๊า ก แม้ เดิ้งจีง, ดี๊ ฆู่ง-อ้ะ ท่อง อ เม๊ง ล้าง เล๊เก้”, อ เว๊ เจ่ เดิ้งจีง เท่งก้ะ โล่ง, ดี๊ เจ่ ม้ะไตว เท้า เท่งก้ะ บ้า 4อ ซื๊งเว๊ ซีง ลแพ ไจ้ะเว๊, “เฌ๊ แดเทา, เกม๊า ก ไต้ทาง เว่ง ลู่ง ก ฌ่าง, ดี๊ ไต้ทาง กล้อง, เกม๊า อ คี๊ง จุ้ ท๊องซุ้ ดี๊ ทมุ้คู, เกม๊า ก แม้ เม้งลื้อแซท้อง, บี่ซุ้ ก ล แบ ทแม้ ที่มื่งที่พ้ะ ลี้ เฆ้ง ฌางคูโคล๊งคู แบ นอ ล้อ” 5กแช่ยาเว เฌ๊ล้าง แคว่ เว่ง, ดี๊ กล้อง พี่ กโพล้ง ไต้ทาง เว๊ นอ 6ฌ้อง กแช่ยาเว ไจ้ะเว๊, “แคว่เซ้อ, โพล้ง ลแพ อี้ง, เก โพล้ง ล ชื้อ ฆ่าง เลาพะ, อ คว่าง โอ ล เม้ง ฆ่าง, อ อี้ง เก ท อ คางไท้ะ พี่ อ ซื๊งเว๊ ม แม้ เว๊, ดี๊ ค๊องเนงอี้ง นอ, ท ล โอ น่างเม้ง แบ, ม แม้ โอโท๊ ทกุ้เม้ง พี่ อ ซื๊งเว๊ ช๊องมอง ม แม้ เว๊ นอ 7เฌ๊ แดเทา, เกม๊า ก ลี้ล้าง แม้ บีงบูง อ คว่าง พี่ นอ, บี่ซุ้ ล เกม๊า อ ซื๊งเว๊ แน โละซ้ะ คว่าง ล ซี แบ” 8กแช่ยาเว ดึ้ เกม๊า อ ซื๊งเว๊ ที่มื่งที่พ้ะ โละอซ้ะ, โอนี่ พี่ นอ ลี้ เฆ้ง ฌางคูโคล๊งคู, โพล้ง ลแพ นอ, ล ไต้ทาง เว่ง นอ ล้าแบ 9อกย้องบี่อี้ง นอ, เว่ง นอ กุ้ก้ะ เว๊ บาเบง, เมะเว๊ พี่ นอ, กแช่ยาเว แม้ บีงบูงไฆวะ ท อ คว่าง เฆ้ง ฌางคูโคล๊งคู, ดี๊ กแช่ยาเว ดึ้ เกม๊า อ ซื๊งเว๊ ที่มื่งที่พ้ะ ลี้ เฆ้ง ฌางคูโคล๊งคู นอ ล้อ
เชง อชื้ออชะ
(1ทกน.1:17-27; ลก.3:34-36)
10อ อี้ง นอ, เก เชง อชื้ออชะ, ลู่ง ที๊ง ทาง กลึ้ไบ้ะ เท่อ อ ล่างไค๊ คี๊ง เนง นอ, เชง อ โญะ โอ อ เนง ล แย้, อ เว๊ อ พู โอ อ เม้ง อาราปาชา 11ท่อง เชง อ พู, เมะเว๊ อาราปาชา โอ เย้า นอ, อ เว๊ โอม๊า ได้ะ อ เนง เย่ แย้, อ พูแคว๊ พูมืง โอ ตบลึ้ แฌ้ ได้ะ
12ท่อง อาราปาชา อ โญะ โอ ซ๊า ชี๊ง เย่ เนง นอ, อ เว๊ อ พู โอ, อ เม้ง เชลา 13ท๊อง อาราปาชา อ พู, เมะเว๊ เชลา โอ เย้า นอ, อ เว๊ โอม๊า ได้ะ ลี่ง แย้ ซ๊า เนง, อ พูแคว๊ พูมืง โอ ตบลึ้ แฌ้ ได้ะ
14ท่อง เชลา อ โญะ โอ อ เนง ซ๊า ชี๊ง นอ, อ เว๊ อ พู โอ, อ เม้ง เอเบอ 15ท๊อง เชลา อ พู, เมะเว๊ เอเบอ โอ เย้า นอ, อ เว๊ โอม๊า ได้ะ ลี่ง แย้ ซ๊า เนง, อ พูแคว๊ พูมืง โอ ตบลึ้ แฌ้ ได้ะ
16ท่อง เอเบอ อ โญะ โอ ซ๊า ชี๊ง ลี่ง เนง นอ, อ เว๊ อ พู โอ, อ เม้ง, เปเล้ะ 17ท๊อง เอเบอ อ พู เปเล้ะ โอ เย้า นอ, อ เว๊ โอม๊า ได้ะ อ เนง ลี่ง แย้ ซ๊า ชี๊ง, อ พูแคว๊ พูมืง โอ ตบลึ้ แฌ้ ได้ะ
18ท่อง เปเล้ะ อ โญะ โอ อ เนง ซ๊า ชี๊ง นอ, อ เว๊ อ พู โอ, อ เม้ง เรอู 19ท๊อง เปเล้ะ อ พู เรอู โอ เย้า นอ, อ เว๊ โอม๊า ได้ะ คี๊ง แย้ ควี๊ง เนง, อ พูแคว๊ พูมืง โอ ตบลึ้ แฌ้ ได้ะ
20ท่อง เรอู อ โญะ โอ ซ๊า ชี๊ง คี๊ง เนง นอ, อ เว๊ อ พู โอ, อ เม้ง เซรุ้ 21ท๊อง เรอู อ พู, เมะเว๊ เซรุ้ โอ เย้า นอ, อ เว๊ โอม๊า ได้ะ คี๊ง แย้ เนว๊ เนง, อ พูแคว๊ พูมืง โอ ตบลึ้ แฌ้ ได้ะ
22ท่อง เซรุ้ อ โญะ โอ อ เนง ซ๊า ชี๊ง นอ, อ เว๊ อ พู โอ, อ เม้ง นาโฮ 23ท๊อง เซรุ้ อ พู, เมะเว๊ นาโฮ โอ เย้า นอ, อ เว๊ โอม๊า ได้ะ อ เนง คี๊ง แย้, อ พูแคว๊ พูมืง โอ ตบลึ้ แฌ้ ได้ะ
24ท่อง นาโฮ อ โญะ โอ คี๊ง ชี๊ง ควี๊ง เนง นอ, อ เว๊ อ พู โอ, อ เม้ง เทรา 25ท๊อง นาโฮ อ พู, เมะเว๊ เทรา โอ เย้า นอ, อ เว๊ โอม๊า ได้ะ ล แย้ ล ชี๊ง ควี๊ง เนง, อ พูแคว๊ พูมืง โอ ตบลึ้ แฌ้ ได้ะ
26ท่อง เทรา อ โญะ โอ อ เนง เนว๊ ชี๊ง นอ, อ เว๊ อ พู โอ, อ เม้ง อาบราง, นาโฮ, ดี๊ ฮาราง
เทรา อชื้ออชะ
27อ อี้ง นอ, เก เทรา อชื้ออชะ, เทรา อ พู โอ, อ เม้ง อาบราง, นาโฮ, ดี๊ ฮาราง, ฮาราง นอ, อ พู โอ, อ เม้ง โล้ะ 28เมะ ฮาราง นอ, ซี๊ง วี่ง อ แพ่ เทรา, ลู่ง ที๊งล่างค่างพ้า พี่ อ เว๊ กึทาง นอ, เมะเว๊ เว่ง เออ, โพล้ง เคลเดีย อ เว่ง 29อาบราง ดี๊ นาโฮ นอ, ล แฌ้ๆ, นอ นี่ อ แม๊, อาบราง นอ, อ แม๊ อ เม้ง น่าง ซาไร, นาโฮ นอ, อ แม๊ อ เม้ง น่าง มีงคา, น่าง มีงคา นอ, เก ฮาราง อ พูมืง, ฮาราง นอ, เก น่าง มีงคา ดี๊ อีซคา อ แพ่ 30เมะ น่าง ซาไร นอ, เก โพล้ง เทาพู, อ เว๊ อ พู ล โอ แบ
31เทรา ลี้ฌ้า อ พู อาบราง, ดี๊ อ ลี้ง แคว๊ โล้ะ, พี่ เก ฮาราง อ พู, ล พ๊าฆ่าง ดี๊ อ เด น่าง ซาไร, เมะเว๊ อ พูแคว๊ อาบราง อ แม๊, อ ซื๊งเว๊ ไจทางแดไฆวะ เว่ง เออ, โพล้ง เคลเดีย อ เว่ง, บี่ซุ้ ม ลี้ นึฆ้าง ลู่ง ค่าง คานาอาง พ้า, แบเด้าะ ท่อง อ ซื๊งเว๊ เฌ๊ ท้อง ฮาราง เย้า นอ, เปิ่งโอเปิ่งช๊อง พี่ นอ ล้อ 32เทรา นอ ซี๊ง ลู่ง ฮาราง พ้า, เทรา อ โญะ เลาพะ นอ, โอ คี๊ง แย้ เย่ เนง นอ ล้อ

Pwo Karen Bible (Thailand) © Thailand Bible Society, 2016.


Learn More About Northern Pwo Karen Thai Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.