Mátaj 1
PREK28

Mátaj 1

1
I. TÁL.
I. Roda Kristušovoga naprêračunanje 1–17.
II. Popriétjé i rodjenjé Jezuša 18–25.
I.
1Knige rodstva Jezuš Kristuša, siná Dávidovoga, siná Abrahámovoga. 2Abrahám je porôdo Ižáka; Ižák je pa porôdo Jákoba; Jákob je pa porôdo Juda, i brate njegove. 3Juda je pa porôdo Fáreša i Zára z Támare; Fáreš je pa porôdo Ešroma; Ešrom je pa porôdo Arama. 4Aram je pa porôdo Aminadába; Aminadáb je pa porôdo Naaššona; Naaššon je pa porôdo Šalmona. 5Šalmon je pa pôrodo Boózá z Ráhabe; Boóz je pa porôdo Obeda z Rute; Obed je pa porôdo Ješšea. 6Ješše je pa porôdo Dávid Krála: Dávid Král je pa porôdo Šalamona z Uriášove žené. 7Šalamon je pa porôdo Roboáma; Roboám je pa porôdo Abia; Abia je pa porôdo Aša. 8Aša je pa porôdo Jošafáta; Jošafát je pa porôdo Joráma; Jorám je pa porôdo Oziáša. 9Oziáš je pa porôdo Joatama; Joatam je pa porôdo Aháza; Aház je pa porôdo Ezekiáša. 10Ezekiáš je pa porôdo Manaššešša; Manaššeš je pa porôdo Amona; Amon je pa porôdo Jóšiáša. 11Jošiáš je pa porôdo Jehoniáša, i brate njegove za vrêmena Babilonskoga seljenjá. 12Po Babilonskom seljenjé je pa Jehoniáš porôdo Šalatiela; Šalatiel je pa porôdo Zorobábela. 13Zorobábel je pa porôdo Abiuda; Abiud je pa porôdo Eliákima; Eliákim je pa porôdo Azora. 14Azor je pa porôdo Šádoka; Šádok je pa porôdo Ahima; Ahim je pa porôdo Eliuda. 15Eliud je pa porôdo Eleázara; Eleázar je pa porôdo Mátána; Mátán je pa porôdo Jákoba. 16Jákob je pa porôdo Jožefa možá Marie, z štere je porôdjen Jezuš, ki se zové Kristuš. 17Záto vsa eta pokolênja od Abraháma notri do Dávida so štirinájsetera pokolênja; i od Dávida notri do Babilonskoga seljenjá je štirinájset pokolênj, i od Babilonskoga seljenjá je štirinájset pokolênj notri do Kristuša.
II.
18Jezuš Kristuša rodjenjé je pa etak bilô: zaročena mati njegova Mária Jožefi prvle, liki sta vküp prišla, nájdena je noséča z Dühá svétoga. 19Jožef pa njé môž, pravičen bodôči nej jo je šteo osramotiti; nego jo je šteo skrivomá odpüstiti. 20Gda bi pa eta v sebi premišlávao: ovo, Angel Gospodnov se je njemi skázao vu sne, erkôči: Jožef Sin Dávidov, neboj se k sebi prijéti Mário ženo tvojo. Ár ka se je v njê popríjalo, z Svétoga Dühá je. 21Porodi pa Sina, i zváo boš imé njegovo Jezuš; ár on zveliča lüdstvo svoje od grêhov njegovi. 22(Tô se je pa celô záto zgôdilo: da bi se spunilo, ka je povêdano od Gospodna po Proroki erkôčem: 23Ovo, dêva bode noséča, i porodi Sina, i zváli bodo imé njegovo: Emmánuel, štero je razklajeno: znami Bôg.) 24Obüdjen pa Jožef zesna včíno je tak, liki je zapovedao njemi Angel Gospodnov; i k sebi je prijao ženo svojo. 25I nej jo je spoznao: dokeč je nej parodila sina svojega prvorodjenoga; i zváo je imé njegovo Jezuš.

PREK28 © 2017 Društvo Svetopisemska družba Slovenije.

Svetopisemska družba se posveča širjenju Svetega pisma, da bi njegovo življenjsko sporočilo lahko doseglo vse ljudi. Tudi ti lahko pomagaš pri tem delu!


Learn More About Prekmurska NZ & Psalmi (1928)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.