ປະຖົມມະການ 1
ພຄພ

ປະຖົມມະການ 1

1
ພຣະເຈົ້າ​ສ້າງ​ຈັກກະວານ
1ເມື່ອ​ພຣະເຈົ້າ​ຕັ້ງຕົ້ນ​ນິຣະມິດ​ສ້າງ​ຈັກກະວານ 2ໂລກ​ບໍ່ທັນ​ມີ​ຮູບຮ່າງ​ແລະ​ຍັງ​ວ່າງ​ເປົ່າ​ຢູ່. ຄວາມມືດ​ໄດ້​ຫຸ້ມຫໍ່​ມະຫາສະໝຸດ​ອັນ​ກວ້າງໃຫຍ່​ໄພສານ ແລະ​ພຣະວິນຍານ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ ໄດ້​ປົກຄຸມ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນໍ້າ. 3ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, “ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ແສງ​ແຈ້ງ​ສ່ອງ​ຂຶ້ນ.” ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ. 4ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ແຈ້ງ​ນັ້ນ​ແລ້ວ​ເຫັນ​ວ່າ​ດີ. ພຣະເຈົ້າ​ແຍກ​ແຈ້ງ​ອອກ​ຈາກ​ມືດ 5ແລະ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ເອີ້ນ​ແຈ້ງ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ກາງ​ເວັນ.” ແລະ​ໄດ້ເອີ້ນ​ມືດ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ກາງ​ຄືນ.” ມີ​ເວລາ​ຄໍ່າ​ແລະ​ເວລາ​ເຊົ້າ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ໜຶ່ງ.
6ແລ້ວ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ, “ໃຫ້​ມີ​ແຜ່ນ​ຟ້າ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ນໍ້າ ແຍກ​ນໍ້າ​ອອກ​ຈາກ​ກັນ​ເປັນ​ສອງ​ສ່ວນ.” 7ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ສ້າງ​ແຜ່ນ​ຟ້າ ແລະ​ແຍກ​ນໍ້າ​ອອກ​ຈາກ​ກັນ​ຄື: ນໍ້າ​ທີ່​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ​ຟ້າ​ແລະ​ນໍ້າ​ທີ່​ຢູ່​ລຸ່ມ​ແຜ່ນ​ຟ້າ. ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ. 8ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ເອີ້ນ​ແຜ່ນ​ຟ້າ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ຟ້າ.” ມີ​ເວລາ​ຄໍ່າ ແລະ​ເວລາ​ເຊົ້າ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ສອງ.
9ແລະ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ, “ໃຫ້​ນໍ້າ​ທີ່​ຢູ່​ລຸ່ມ​ທ້ອງຟ້າ​ມາ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ດຽວ ເພື່ອ​ພື້ນດິນ​ແຫ້ງ​ຈະ​ໄດ້​ປາກົດ​ຂຶ້ນ.” ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ. 10ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ເອີ້ນ​ບ່ອນ​ແຫ້ງ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.” ແລະ​ບ່ອນ​ທີ່​ນໍ້າ​ມາ​ໂຮມກັນ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ທະ​ເລ.” ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ດີ. 11ແລ້ວ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ, “ໃຫ້​ແຜ່ນດິນ​ເກີດ​ພືດ​ທຸກ​ຊະນິດ​ທັງ​ແນວ​ເປັນເມັດ​ແລະ​ແນວ​ເປັນ​ໝາກ​ຕາມ​ຊະນິດ​ຂອງ​ມັນ.” ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ. 12ສະນັ້ນ ພືດ​ທຸກ​ຊະນິດ​ຈຶ່ງ​ເກີດຂຶ້ນ​ຕາມ​ຊະນິດ​ຂອງ​ມັນ. ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ເຫັນ​ວ່າ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ດີ. 13ມີ​ເວລາ​ຄໍ່າ ແລະ​ເວລາ​ເຊົ້າ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ສາມ.
14ແລະ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ, “ໃຫ້​ມີ​ດວງແຈ້ງ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ ແຍກ​ກາງເວັນ​ຈາກ​ກາງຄືນ ແລະ​ໃຫ້​ເປັນ​ເຄື່ອງໝາຍ​ກຳນົດ​ເວລາ​ຂອງ​ມື້, ປີ ແລະ​ລະດູ​ການ; 15ໃຫ້​ດວງແຈ້ງ​ແຫ່ງ​ຈັກກະວານ​ນັ້ນ ສ່ອງ​ແສງ​ລົງ​ມາ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.” ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ. 16ສະນັ້ນ ພຣະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ສ້າງ​ດວງແຈ້ງ​ໃຫຍ່​ສອງ​ດວງ​ຄື: ດວງ​ຕາເວັນ​ເພື່ອ​ຄອບຄອງ​ກາງເວັນ ແລະ​ດວງຈັນ​ເພື່ອ​ຄອບຄອງ​ກາງຄືນ; ພຣະອົງ​ຍັງ​ສ້າງ​ດວງດາວ​ອື່ນໆ​ອີກ. 17ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ກຳນົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ດວງແຈ້ງ​ທັງຫລາຍ​ໄວ້​ໃນ​ຈັກກະວານ​ໃຫ້​ສ່ອງແສງ​ລົງ​ມາ​ສູ່​ໂລກ 18ເພື່ອ​ຄອບຄອງ​ກາງເວັນ​ກັບ​ກາງຄືນ ແລະ​ໃຫ້​ແຍກ​ແຈ້ງ​ຈາກ​ມືດ. ແລະ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ເຫັນ​ວ່າ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ດີ. 19ມີ​ເວລາ​ຄໍ່າ ແລະ​ເວລາ​ເຊົ້າ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ສີ່.
20ແລະ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ, “ໃຫ້​ສັດ​ຫລາຍ​ຈຳພວກ​ເກີດຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ນໍ້າ ແລະ​ໃຫ້​ມີ​ນົກ​ບິນ​ໄປມາ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ​ອາກາດ.” 21ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ນິຣະມິດ​ສ້າງ​ສັດ​ທະເລ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນດາ​ສັດນໍ້າ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ເຄື່ອນໄຫວ​ໄປມາ​ຕາມ​ຊະນິດ​ຂອງ​ມັນ ເກີດຂື້ນ​ຢ່າງ​ບໍຣິບູນ​ໃນ​ນໍ້າ​ນັ້ນ; ນົກ​ທຸກ​ປະເພດ​ຕາມ​ຊະນິດ​ຂອງ​ມັນ. ແລະ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ເຫັນ​ວ່າ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ດີ. 22ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ອວຍພອນ​ສັດ​ເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້​ພາກັນ​ແຜ່ຜາຍ​ຂະຫຍາຍ​ພັນ​ທະວີຄູນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເຕັມ​ນໍ້າ​ທະ​ເລ ແລະ​ທັງ​ໃຫ້​ມີ​ຝູງ​ນົກ​ແຜ່ຜາຍ​ຂະຫຍາຍ​ພັນ​ທະວີຄູນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເຕັມ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ. 23ມີ​ເວລາ​ຄໍ່າ ແລະ​ເວລາ​ເຊົ້າ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ຫ້າ.
24ແລະ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ, “ໃຫ້​ມີ​ສັດ​ຈຳພວກ​ຕ່າງໆ​ຄື: ສັດ​ບ້ານ, ສັດປ່າ ແລະ​ສັດ​ຍ່າງຍ້າຍ​ເລືອຄານ ເກີດຂຶ້ນ​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.” ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ. 25ສະນັ້ນ ພຣະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ສັດປ່າ​ຕາມ​ຊະນິດ​ຂອງ​ມັນ, ສັດ​ບ້ານ​ຕາມ​ຊະນິດ​ຂອງ​ມັນ ແລະ​ສັດ​ຍ່າງຍ້າຍ​ເລືອຄານ​ຕາມ​ຊະນິດ​ຂອງ​ມັນ. ແລະ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ເຫັນ​ວ່າ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ດີ.
26ແລ້ວ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ, “ບັດນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ສ້າງ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ມີ​ຮູບ​ລັກສະນະ​ຄື​ເຮົາ, ຕາມ​ແບບຢ່າງ​ຂອງ​ເຮົາ; ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ອຳນາດ​ເໜືອ​ປາ, ນົກ, ສັດ​ທັງໝົດ; ບໍ່​ວ່າ​ສັດ​ລ້ຽງ​ຫລື​ສັດປ່າ, ສັດ​ໃຫຍ່​ຫລື​ສັດ​ນ້ອຍ​ກໍດີ.” 27ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ນິຣະມິດ​ສ້າງ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ມີ​ຮູບ​ລັກສະນະ​ຂອງ​ພຣະອົງ ຕາມ​ພຣະ​ລັກສະນະ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງ​ໄດ້​ນິຣະມິດ​ສ້າງ​ພວກເຂົາ​ໃຫ້​ເປັນ​ຊາຍ​ແລະ​ຍິງ 28ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ອວຍພອນ​ພວກເຂົາ ແລະ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​ແກ່​ພວກເຂົາ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ມີ​ລູກຫລານ​ໃຫ້​ແຜ່ຜາຍ​ຂະຫຍາຍ​ທະວີຄູນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ທຸກ​ແຫ່ງຫົນ ແລະ​ປົກຄອງ​ທຸກສິ່ງ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ນີ້. ເຮົາ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ອຳນາດ​ເໜືອ​ປາ, ນົກ ແລະ​ສັດປ່າ​ທຸກ​ຊະນິດ.” 29ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ, “ເຮົາ​ໃຫ້​ພືດ​ເປັນເມັດ ແລະ​ໝາກໄມ້​ທຸກ​ຊະນິດ​ແກ່​ເຈົ້າ​ເປັນ​ອາຫານ, 30ແຕ່​ສຳລັບ​ສັດປ່າ ແລະ​ນົກ​ທຸກ​ຊະນິດ​ນັ້ນ ເຮົາ​ໃຫ້​ຫຍ້າ​ກັບ​ພືດ​ໃບ​ຂຽວ​ທັງໝົດ​ເປັນ​ອາຫານ.” ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ. 31ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ນິຣະມິດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ ແລ້ວ​ກໍ​ໄດ້ເຫັນ​ວ່າ​ດີຫລາຍ. ມີ​ເວລາ​ຄໍ່າ ແລະ​ເວລາ​ເຊົ້າ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ຫົກ.

@ 2012 United Bible Societies. All Rights Reserved.


Learn More About ພຣະຄຳພີສັກສິ