ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:12

ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:12 TOT11

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁ་འཐོར་བའི་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་དང་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མི་མང་རྣམས་ས་གཞིའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་བསྡུས་ནས་ཕྱིར་ལོག་འཁྲིད་ཡོང་རྒྱུ་མི་རིགས་ཁག་ལ་བསྟེན་པའི་ཆེད་དུ་དར་ཆེན་ཞིག་བསྒྲེངས་གནང་བར་འགྱུར།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share