YouVersion Logo
Search Icon

Mat. 1

1
Mazina aMadzibabamukuru aJesu Kristu
(Ruka 3:23-38)
1Tsamba yokubarwa kwaJesu Kristu, mukororo waDhavhidha, mukororo waAbrahama. 2Abrahama wakabara Isaka, naIsaka wakabara Jakobe, naJakobe wakabara Judha nevanun'una vake; 3naJudha wakabara Farezi naZara ndiTamari, naFarezi wakabara Hezironi, naHezironi wakabara Aramu, 4naAramu wakabara Aminadhabhi, naAminadhabhi wakabara Nasoni, naNasoni wakabara Sarimoni 5naSarimoni wakabara Bhoazi ndiRahabhi, naBhoazi wakabara Obhedhi ndiRute, naObhedhi wakabara Jesi, 6naJesi wakabara Dhavhidha uwo waiya mambo. NaDhavhidha mambo wakabara Soromoni ngomukadzi uwo waiya waUria, 7naSoromoni wakabara Rehobhoamu, naRehobhoamu wakabara Abhia, naAbhia wakabara Asa, 8naAsa wakabara Jehoshafati, naJehoshafati wakabara Joramu, naJoramu wakabara Uzia, 9naUzia wakabara Jotamu, naJotamu wakabara Ahazi, naAhazi wakabara Hezekia, 10naHezekia wakabara Manase, naManase wakabara Amoni, naAmoni wakabara Josia, 11naJosia wakabara Jekonia nevanun'una vake, ngomukuwo wokutorwa kuenda Bhabhuroni.
12Ngesure kwokutorwa kuenda Bhabhuroni, Jekonia wakabara Saratieri, naSaratieri wakabara Zerubhabheri, 13naZerubhabheri wakabara Abhiudhi, naAbhiudhi wakabara Eriakimu, naEriakimu wakabara Azo, 14naAzo wakabara Zadhoki, naZadhoki wakabara Akimu, naAkimu wakabara Eriudhi, 15naEriudhi wakabara Eriazari, naEriazari wakabara Matani, naMatani wakabara Jakobe, 16naJakobe wakabara Josefa, mwamuna waMaria, uwo wakabara Jesu unozwi Kristu.
17Ndizvo mibarirwana yeshe kubva kunaAbrahama kuguma kuna Dhavhidha iri gumi namirongomuna, kubvira kunaDhavhidha kuguma pakutorwa kuenda Bhabhuroni mibarirwana iri gumi namirongomuna, nokubvira pakutorwa kuenda Bhabhuroni metsa kuguma kunaKristu mibarirwana gumi namirongomuna.
Kubarwa kwaJesu Kristu
(Ruka 2:1-7)
18Zvino kubarwa kwaJesu Kristu kwaiya kwakadai; apo Maria mai ake aiya aemeserwa Josefa, vasati vashongana, iye wakaoneka aanemimba yoMweya Wakachena. 19NaJosefa mwamuna wake, ngokuti waiya munhu wakarurama, asikadi kumutsverudzisa, waida kuti amurambe ngokufishika. 20Kwakati achakarakadza ndizvo, penya, ngirosi yaMambo yakaoneka kwaari ngokurota yechiti, “Josefa, iwewe Mukororo waDhavhidha, usatya kutora Maria mukadzi wako; ngokuti mimba iyo yaanayo ngeyoMweya Wakachena. 21Unozobara mukororo; newe unozodudza zina rake kuti Jesu ngokuti ndiye unozoponesa vanhu vake kubva kuzvishaishi zvavo.” 22Zveshe izvi zvakaitika kuti zvizadzisike izvo zvakaereketwa ndiMambo kubudikidza ngomuprofeti echiti,
23“Penya, mhandara inozoita mimba,
ibereke mukororo,
navo vanozodudza zina rake kuti Emanueri”
ukwo ngokukumuchwa kunoti,
“Mwari unesu.”
24NaJosefa amuka muhope wakaita kudai ngokuronza kwengirosi yaMambo, wakatora mukadzi wake. 25Naye aazi kushongana naye metsa wakabara mukororo; naye wakadudza zina rake kuti JESU.

Currently Selected:

Mat. 1: Ndau

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy