PIRMĀ MOZUS 1
LTV1965

PIRMĀ MOZUS 1

1
1Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
2Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dzijumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.
3Un Dievs sacīja: „Lai top gaisma.“ Un gaisma tapa.
4Un Dievs redzēja, ka gaisma ir laba, un Dievs atšķīra gaismu no tumsas.
5Un Dievs nosauca gaismu par dienu, bet tumsu par nakti. Un tapa vakars un rīts—pirmā diena.
6Un Dievs sacīja: „Lai top izplatījums ūdens vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem.“
7Un Dievs izveidoja izplatījumu, lai tas šķirtu ūdeņus, kas bija zem izplatījuma, no ūdeņiem virs izplatījuma. Un tā notika.
8Un Dievs nosauca izplatījumu par debesīm. Un tapa vakars un rīts—otra diena.
9Un Dievs sacīja: „Lai saplūst vienkopus ūdeņi, kas ir zem izplatījuma, lai sausa zeme tiktu redzama.“ Un tā notika.
10Tad Dievs nosauca sausumu par zemi, bet ūdens krājumu nosauca par jūru. Un Dievs redzēja to labu esam.
11Tad Dievs sacīja: „Lai zeme izdod zaļu zāli, stādus, kas nobriedina sēklu, un augļu kokus, kas nes katrs savus augļus ar savu sēklu.“ Un tā notika.
12Tad zeme izdeva zaļu zāli, stādus, kas paši nobriedina sēklu, un kokus, kas nes augļus, ikvienu ar savu sēklu. Un Dievs redzēja to labu esam.
13Un tapa vakars un rīts—trešā diena.
14Un Dievs sacīja: „Lai top spīdekļi debess izplatījumā; tie lai atšķir dienu no nakts un lai ir par zīmēm, kas sadala laiku dienās un gados,
15Un ir par spīdekļiem debess izplatījumā, kas spīd pār zemi.“ Un tā notika.
16Tad Dievs radīja divus lielus spīdekļus: lielāko spīdekli, lai tas valdītu pār dienu, un mazāko, lai tas valdītu pār nakti, kā arī zvaigznes.
17Un Dievs lika tos debess izplatījumā, lai tie spīdētu pār zemi
18Un valdītu pār dienu un nakti un lai šķirtu gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja to labu esam.
19Un tapa vakars un rīts—ceturtā diena.
20Tad Dievs sacīja: „Lai ūdenī mudžēt mudž dzīvo radījumu pulki, un putni lai lido pār zemi zem debess izplatījuma.“
21Un Dievs radīja lielos jūras zvērus un visus dzīvniekus, kas rāpo un pulkiem pilda ūdeņus, katru pēc savas kārtas, un visus spārnainos putnus, katru pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.
22Un Dievs svētīja tos un sacīja: „Vaislojieties un vairojieties un piepildiet jūras ūdeņus. Arī putni lai vairojas virs zemes“
23Un tapa vakars un rīts—piektā diena.
24Tad Dievs sacīja: „Lai zeme izdod dzīvniekus, katru pēc savas kārtas, lopus, rāpuļus un meža zvērus, katru pēc savas kārtas.“ Un tā notika.
25Tā Dievs radīja zvērus, katru pēc savas kārtas, un lopus pēc to kārtas un visādus rāpuļus, katru pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.
26Tad Dievs sacīja: „Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības; tas lai valda pār zivīm jūrā un par lopiem, pār putniem apakš debess, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.“
27Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, pēc sava tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.
28Un Dievs tos svētīja un sacīja viņiem: „Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi.“
29Un Dievs sacīja: „Redzi, Es tagad esmu jums devis visus augus, kas nogatavina sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas nes augļus ar savu sēklu, lai tie jums būtu par ēdamo.
30Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemes virsu, kam ir dzīvība, Es dodu visu zaļo zāli par barību.“ Un tā notika.
31Un Dievs pārbaudīja visu, ko Viņš bija darījis, un, lūk, viss bija ļoti labs. Un tapa vakars un rīts—sestā diena.

Latvian Bible © Latvian Bible Society, 1965.

Learn More About LATVIJAS BĪBELES BIEDRĪBA