Hesekiel 32
SVEN
32
1
Klagosånger över Farao och Egypten.
I tolfte året, på första dagen i tolfte månaden, kom HERRENS ord till mig; han sade: 2Du människobarn, stäm upp en klagosång över Farao, konungen i Egypten, och säg till honom:  Det är förbi med dig, du lejon bland folken!  Och du var dock lik draken i havet,      där du for fram i dina strömmar  och rörde upp vattnet med dina fötter      och grumlade dess strömmar.Hes. 29,3 f. 3Så säger nu Herren, HERREN:  Jag skall breda ut mitt nät över dig  genom skaror av många folk,  och de skola draga upp dig i mitt garn. 4  Jag skall kasta dig upp på jorden,  jag skall slunga dig bort på marken  och låta alla himmelens fåglar      slå ned på dig  och låta de vilda djuren på hela jorden      mätta sig med dig. 5  Jag skall kasta ditt kött på bergen  och fylla dalarna med ditt stora skrov. 6  Och landet som du har nedsölat      skall jag vattna med ditt blod      ända upp till bergen,  och bäckarna skola bliva fulla av dig. 7  Och när jag utsläcker dig, skall jag övertäcka himmelen  och förmörka dess stjärnor;  jag skall övertäcka solen med moln,  och månens ljus skall icke lysa mer.Jes. 13,10 14,12. Hes. 31,15 f. Joel 2,10,Matt. 24, 8  Alla ljus på himmelen  skall jag förmörka för din skull  och låta mörker komma över ditt land,  säger Herren, HERREN. 9  Och många folks hjärtan      skall jag slå med skräck,  när jag gör din undergång bekant bland folkslagen,  ja, i länder som du icke känner.Hes. 26,15 f. 10  Jag skall komma många folk      att häpna för din skull,  och deras konungar skola för din skull      gripas av bävan,  när jag i deras åsyn svänger mitt svärd;  vart ögonblick skola de frukta,      envar för sitt liv,      på ditt falls dag. 11  Ty så säger Herren, HERREN:  Den babyloniske konungens svärd      skall komma över dig. 12  Jag skall låta din larmande hop      falla för hjältars svärd,  grymmast bland hedningar äro de alla.  De skola föröda Egyptens härlighet,  och hela dess larmande hop skall förgöras; 13  jag skall utrota all dess boskap,  den som betar vid det myckna vattnet.  Av människofot skall det icke mer röras upp,  ej heller röras upp av boskapsklövar. 14  Sedan skall jag låta deras vatten sjunka undan  och deras strömmar flyta bort såsom olja,  säger Herren, HERREN, 15  i det jag gör Egyptens land  till en ödslig ödemark  och berövar landet allt vad däri är,  när jag nu slår alla dess inbyggare,  så att man förnimmer att jag är HERREN. 16  Detta är en klagosång som man skall sjunga,  ja, folkens döttrar skola sjunga den;  de skola sjunga den över Egypten      med hela dess larmande hop,  säger Herren, HERREN. 17I tolfte året, på femtonde dagen i månaden, kom HERRENS ord till mig; han sade: 18Du människobarn, sjung sorgesång över Egyptens larmande hop. Bjud henne att såsom döttrarna av de väldigaste folk fara ned i jordens djup, till dem som redan hava farit ned i graven.Jes. 14,3 f. 19Finnes någon så ringa att du är förmer än hon? Nej, far du ned och låt dig bäddas bland de oomskurna. 20Bland män som äro slagna med svärd skola ock dina falla. Svärdet är redo; släpen bort henne med hela hennes larmande hop. 21Mäktiga hjältar skola tala till Farao ur dödsriket, till honom och till hans hjälpare: »Ja, de hava måst fara hitned, och nu ligga de där, de oomskurna, slagna med svärd.»Jes. 14,9 f. 22Där ligger redan Assur med hela sin skara; runt omkring honom har denna sin gravplats. Allasammans ligga de där slagna, fallna för svärd. 23Sin grav har han fått längst ned i underjorden, och runt omkring honom ligger hans skara begraven. Allasammans ligga de slagna, fallna för svärd, de man som en gång utbredde skräck i de levandes land. 24Där ligger Elam med hela sin larmande hop, vilande runt omkring hans grav. Allasammans ligga de slagna, männen som föllo för svärd, och som oomskurna måste fara, ned i jordens djup, desamma som en gång utbredde skräck omkring sig i de levandes land; nu måste de bära sin skam bland de andra som hava farit ned i graven. 25Ja, bland slagna har han fått sitt läger med hela sin larmande hop; runt omkring honom har denna sin gravplats. Allasammans ligga de där oomskurna, slagna med svärd; en gång utbredde sig ju skräck omkring dem i de levandes land, men de måste nu bära sin skam bland dem som hava farit ned i graven. Ja, bland slagna har han fått sin plats. 26Där ligger Mesek-Tubal med hela sin larmande hop; runt omkring honom har denna sin gravplats. Allasammans ligga de där oomskurna, slagna med svärd; en gång utbredde de ju skräck omkring sig i de levandes land. 27Men dessa fallna män ur de oomskurnas hop, de få icke vila bland hjältarna, bland dem som hava farit ned till dödsriket i sin krigiska rustning och fått sina svärd lagda under sina huvuden. Nej, deras missgärningar hava kommit över deras ben. De utbredde ju skräck i de levandes land, såsom hjältar göra. 28Ja, också du skall bliva krossad bland de oomskurna och få ligga bland dem som äro slagna med svärd. 29Där ligger Edom med sina konungar och alla sina hövdingar; huru mäktiga de än voro, hava de nu fått sin plats bland dem som äro slagna med svärd; de måste ligga bland de oomskurna, bland dem som hava farit ned i graven. 30Där ligga Nordlandets furstar allasammans, med alla sidonier, ty de hava måst fara ned till de slagna, de hava kommit på skam, trots den skräck de utbredde genom sina väldiga gärningar. Och de ligga där oomskurna bland dem som hava blivit slagna med svärd; de måste bära sin skam bland dem som hava farit ned i graven. 31Dem skall nu Farao få se, och han skall så trösta sig över hela sin larmande hop. Ja, Farao och hela hans har äro slagna med svärd, säger Herren, HERREN. 32Ty väl utbredde jag skräck för honom i de levandes land, men nu måste han, Farao, med hela sin larmande hop, låta sig bäddas bland de oomskurna, hos dem som äro slagna med svärd, säger Herren, HERREN.