Matheu 1
AROM

Matheu 1

1
CAP. I.
1Carte de generațiune a luĭ Iisusŭ Christosŭ hilĭlu alŭ Davidŭ hilĭlualŭ Avraamŭ.
2Avraamŭ născu Isaac; iară Isaac născu Iacovŭ; Iacovŭ născu Iuda și frațĭlĭi a luĭ.
3Iară Iuda născu pre Fares și Zara din Thamar; Fares născu Esromŭ, și Esromŭ născu Aramŭ.
4Aramŭ născu Aminadabŭ: și Aminadabŭ născu pre Naasonŭ; iară Naasonŭ născu Salmonŭ.
5Salmonŭ născu pre Boozŭ din Rahab; iară Boozŭ născu Obidŭ din Ruth; și Obidŭ născu Iesse.
6Iară Iesse născu pre amirălu Davidŭ și Amirălu Davidŭ născu Solomonŭ din Mulĭérea a luĭ Uria.
7Solomonŭ născu Roboamŭ; iară Roboamŭ născu Abia; și Abia născu pre Asa.
8Iară Asa născu Iosafatŭ; Iosafatŭ născu Ioramŭ, și Ioramŭ născu pre Ozia.
9Iară Ozia născu Ioathamŭ; Ioathamŭ născu Ahaz, și Ahaz născu pre Ezekia.
10Ezekia născu Manaasi, Manaasi născu pre Amonŭ; și Amonŭ născu Iosia.
11Iară Iosia născu pre Iehonia, și frațĭlĭi a luĭ în timpulŭ mutăreĭ la Babilonŭ.
12Iară după mutarea la Babilonŭ, Iehonia născu pre Salathielŭ, și Salathielŭ născu pre Zorovavelŭ.
13Iară Zorovavelŭ născu Abiudŭ; Abiudŭ născu Eliakimŭ, și Eliakimŭ născu pre Azorŭ.
14Azorŭ născu Sadokŭ; Sadokŭ născu Akimŭ, șii Akimŭ născu pre Eliudŭ.
15Iară Eliudŭ născu pre Eleazarŭ; Eleazarŭ născu Matthanŭ, și Matthanŭ născu pre Iacovŭ.
16Iară Iacovŭ născu pre Iosifŭ bărbatŭlu a le Marie, din care s’ născu Iisusŭ çe s’ḑiçe Christosŭ.
17Tute generațiunile de la Avraamŭ până la Davidŭ, sŭntu pas‐prĕ‐ḑéçe generațiunĭ; Și de la David până la mutarea în Babilonŭ sŭntu pas‐prĕ ḑéçe generațiunĭ: și de la mutarea în Babilonŭ până la Christosŭ sŭntu pas‐prĕ-ḑéçe generațiuni.
18Iară nascerea luĭ Iisusŭ Christosŭ ași fu: După çe s’isusi muma a lui Maria cu Iosifŭ, înainte ca nĕșĭ să s’împreună, se află gréuă de Sântulŭ Duhŭ.
19Și Iosifŭ bărbatŭlu a lĭeĭ, care era unŭ omŭ dreptu și nu vrea s’lĭ facă vĕr‐nŭ reŭ, s’mintui s’o alasă ascumta.
20Ma cându elŭ avea aeste în mintea‐lĭ, écă anghelŭlu a Domnuluĭ’lĭ se spuse în v̄isŭ, și lĭ ḑisé: Iosife hilĭlu alŭ Davidŭ, s’ nu țĭ hibă frică s’ lĭéi pre Maria mulĭérea a ta; că açelŭ çe este tru nĕsă, este din Sântulŭ Duhŭ.
21Și va s’ nască hilĭŭ, și va s’ ’lĭclĭemĭ numa a luĭ Iisusŭ; că elŭ va s’ ascapă popululŭ a luĭ de pecatele lorŭ.
22Iară aeste tute s’ féçeră, tra să s’ împlinéscă açea çe s’ are ḑisă di Domnulŭ prin profetŭlu care ḑiçe:
23Ecă virghina va s’ armână gréuă și va s’ nască hilĭŭ și va s’ lĭ clĭémă numa luĭ Emanuilŭ, care însemnéḑă Dumneḑeŭlu cu noĭ.
24Și după çe se sculă Iosifŭ din somnu féçe cumŭ lĭ dimăndă anghelŭlu și ’șĭ luă mulĭérea sa.
25Și nu o cunoscŭ până cândŭ născu hilĭlu a lĭeĭ açelŭ d’ întăn̄iu faptu, și îlĭ clĭemă numa Iisusŭ.

Historical text first published by theBritish and Foreign Bible Society in 1889.


Learn More About Vangheilu al Matheu 1889

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.