Xa-cha-ri 11
KTHD

Xa-cha-ri 11

11
1Li-ban ơi, mở rộng cửa
cho lửa thiêu sạch vườn bá hương.
2Khóc than đi cây trắc bá ơi, vì cây bá hương đã ngã;
các cây tốt đẹp bị phá hủy.
Than van đi các cây sồi ở Ba-san,
vì rừng rậm bị đốn ngã rồi.
3Lắng nghe tiếng khóc của người chăn chiên,
vì cảnh huy hoàng đã trở nên tiêu điều.
Lắng nghe tiếng gào của sư tử tơ,
vì sự rực rỡ của Thung Lũng Giô-đan đã điêu tàn.
Người Chăn Tốt và Người Chăn Độc Ác
4Đây là điều Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời tôi phán: “Hãy đi và chăn bầy chiên đã định đưa đến lò sát sinh. 5Người mua chiên rồi đem giết đi, cho rằng mình vô tội. Người đem chiên đi bán nói: ‘Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu! Giờ đây tôi giàu có rồi!’ Trong khi người chăn cũng chẳng xót thương gì đến chiên mình. 6Cũng vậy, Ta không thương hại dân này nữa,” Chúa Hằng Hữu phán. “Ta sẽ để cho chúng sát hại lẫn nhau,#11:6 Hay: người đồng loại, người láng giềng hoặc bị vua chúa của chúng sát hại đất lành sẽ biến ra hoang mạc. Ta sẽ không giải cứu chúng đâu.”
7Như thế, tôi đi chăn bầy chiên đã ấn định cho lò sát sinh. Tôi dùng hai cây gậy, đặt tên cây này là Thanh Lịch, cây kia là Liên Hiệp. 8Trong vòng một tháng, tôi loại trừ được ba người chăn.
Nhưng rồi tôi không chịu đựng được đàn chiên nữa, và chúng cũng chán ghét tôi. 9Tôi bảo: “Ta không còn là người của chúng mày nữa. Con nào chết, cứ chết đi. Con nào mất, cứ mất đi. Số còn lại ăn thịt nhau đi!”
10Rồi tôi cầm cây gậy Thanh Lịch, bẻ làm đôi, chứng tỏ khế ước tôi kết với các nước nay bị hủy. 11Những con chiên khốn khổ theo tôi nhận biết rằng việc này do Chúa Hằng Hữu.
12Tôi nói: “Nếu anh em vui lòng, xin trả tiền công cho tôi; nếu không thì thôi cũng được.” Vậy, họ trả cho tôi ba mươi miếng bạc. #11:12 Nt siếc-lơ
13Rồi Chúa Hằng Hữu phán với tôi: “Hãy lấy số bạc ấy, là số bạc chúng định giá cho Ta, mà ném cho thợ gốm.” Tôi đem ba mươi miếng bạc ấy ném cho người thợ gốm trong Đền Thờ của Chúa Hằng Hữu.
14Sau đó, tôi bẻ gãy cây gậy Liên Hiệp, cắt đứt tình anh em giữa Giu-đa và Ít-ra-ên.
15Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: “Hãy cầm lấy dụng cụ của một người chăn vô lương. 16Vì Ta sẽ dấy lên cho đất này một người chăn không lưu tâm gì đến bầy chiên đang chết, không săn sóc chiên con, không băng bó chiên bị thương, không cho chiên mạnh ăn, nhưng ăn thịt con nào béo tốt và xé cả móng nó ra.
17Khốn cho người chăn vô lương,
là người bỏ mặc bầy mình!
Nó sẽ bị gươm đâm tay
và chọc thủng mắt phải.
Tay nó sẽ vô dụng,
và mắt nó sẽ mù hoàn toàn.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại