Khải Huyền 15:8

Khải Huyền 15:8 KTHD

Đền Thờ nghi ngút khói do vinh quang và uy quyền Đức Chúa Trời tỏa ra. Chẳng ai được vào Đền Thờ cho đến chừng bảy thiên sứ giáng xong tai họa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share