Khải Huyền 15:1

Khải Huyền 15:1 KTHD

Tôi lại thấy một hiện tượng vĩ đại kỳ diệu trên trời. Bảy thiên sứ mang bảy tai họa để kết thúc cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share