YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 87

87
Thi Thiên 87
Đặc Ân của Cư Dân Si-ôn
(Thơ của con cháu Cô-ra)
1Chúa Hằng Hữu xây nền móng Ngài
trên núi thánh.
2Chúa mến chuộng thành Si-ôn,
hơn bất cứ thành nào của Gia-cốp.
3Ôi thành trì của Đức Chúa Trời
vinh quang thành Chúa được đề cao!
4Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn là những nơi biết Ta—
Phi-li-tin, Ty-rơ, và ngay cả Ê-thi-ô-pi xa xôi.
Tất cả họ sẽ trở nên công dân của Giê-ru-sa-lem!
5Phải người ta sẽ nói về Si-ôn rằng:
“Người này người nọ sinh tại đó.”
Và Đấng Chí Cao sẽ ban phước cho thành này.
6Khi Chúa Hằng Hữu kiểm kê dân số, sẽ ghi rõ:
“Tất cả họ là công dân của Giê-ru-sa-lem.”
7Người ta sẽ thổi sáo và hát mừng:
“Các nguồn cảm hứng của ta xuất phát từ Giê-ru-sa-lem!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;