Thi Thiên 87:3

Thi Thiên 87:3 KTHD

Ôi thành trì của Đức Chúa Trời vinh quang thành Chúa được đề cao!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:3