Thi Thiên 87:2

Thi Thiên 87:2 KTHD

Chúa mến chuộng thành Si-ôn, hơn bất cứ thành nào của Gia-cốp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:2