Thi Thiên 83:1

Thi Thiên 83:1 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng nín lặng! Xin đừng điềm nhiên! Xin đừng bất động, ôi Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share