Thi Thiên 74:5

Thi Thiên 74:5 KTHD

Họ tung hoành như người tiều phu triệt hạ để phá hoang rừng cây rậm rạp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:5