Thi Thiên 21:11

Thi Thiên 21:11 KTHD

Chống đối Chúa, họ mưu toan ác kế, chẳng bao giờ hy vọng được thành công.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 21:11