Thi Thiên 2
KTHD

Thi Thiên 2

2
Thi Thiên 2
Triều Đại của Đấng Được Xức Dầu
1Sao muôn dân cuồng loạn?
Sao các nước toan tính chuyện hão huyền?
2Vua trần gian cùng nhau cấu kết;
âm mưu chống nghịch Chúa Hằng Hữu
và Đấng được Ngài xức dầu.
3Chúng nói: “Chúng ta hãy bứt đứt dây họ trói buộc,
quăng xa mọi xích xiềng.”
4Đấng ngự trên trời sẽ cười,
Chúa nhạo báng khinh thường chúng nó.
5Cơn giận Chúa làm chúng kinh hoàng,
Ngài khiển trách trong cơn thịnh nộ.
6Vì Chúa công bố: “Ta#2:6 Nt Jahweh đã chọn và lập Vua Ta,
trên ngai Si-ôn, núi thánh Ta.”
7Vua công bố sắc lệnh của Chúa Hằng Hữu:
“Chúa Hằng Hữu phán bảo ta: ‘Ngươi thật là Con Ta.
Ngày nay Ta đã trở nên Cha của ngươi.
8Hãy cầu xin, Ta sẽ cho con các dân tộc làm sản nghiệp,
toàn thế gian thuộc quyền sở hữu của con.
9Con sẽ cai trị với cây gậy sắt
và đập chúng nát tan như chiếc bình gốm.’”
10Vì vậy các vua hãy khôn ngoan!
Các lãnh tụ khá nên cẩn trọng!
11Phục vụ Chúa Hằng Hữu với lòng kính sợ,
và hân hoan trong run rẩy.
12Hãy khuất phục Con Trời, trước khi Ngài nổi giận,
và kẻo các ngươi bị diệt vong,
vì cơn giận Ngài sẽ bùng lên trong chốc lát.
Nhưng phước thay cho ai nương náu nơi Ngài!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại