Thi Thiên 18:7

Thi Thiên 18:7 KTHD

Bỗng nhiên đất động và rung chuyển. Nền các núi cũng rúng động; vì Chúa nổi giận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share