Thi Thiên 125:4

Thi Thiên 125:4 KTHD

Chúa Hằng Hữu ôi, xin ban phước cho người hiền đức, là những người có lòng công chính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 125:4