Thi Thiên 120
KTHD

Thi Thiên 120

120
Thi Thiên 120
Cầu Chúa Cứu Khỏi Tay Người Giả Ngụy
(Bài ca lên Đền Thờ)
1Lúc khốn cùng, tôi kêu cầu Chúa Hằng Hữu;
tôi kêu khóc, Ngài đáp lời tôi.
2Xin Chúa Hằng Hữu cứu con khỏi môi dối trá
và khỏi lưỡi lừa gạt.
3Này, lưỡi lừa dối, Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho ngươi?
Ngài còn thêm cho ngươi điều gì nữa?
4Hẳn là mũi tên nhọn của lính chiến,#120:4 Nt của người mạnh
với những viên than hồng từ lá chổi.#120:4 Nt thân cây kim tước
5Khốn cho tôi vì ngụ tại Mê-siếc,
và trú trong lều Kê-đa.
6Tôi ở đó quá lâu,
với những người ghét hòa bình,
7Tôi chuộng hòa bình;
nhưng khi tôi nói ra, họ lại muốn chiến tranh!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại