Thi Thiên 114:3

Thi Thiên 114:3 KTHD

Biển chợt thấy, liền chạy trốn! Sông Giô-đan nước chảy ngược dòng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share