Thi Thiên 109:31

Thi Thiên 109:31 KTHD

Vì Chúa luôn đứng bên người nghèo khổ, sẵn sàng giải cứu người khỏi tay bọn sát nhân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share