Thi Thiên 105:45

Thi Thiên 105:45 KTHD

Mọi việc xảy ra để họ vâng giữ giới răn Ngài, và tuân hành theo luật lệ Chúa ban. Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share