Thi Thiên 105:24

Thi Thiên 105:24 KTHD

Chúa Hằng Hữu cho người Ít-ra-ên sinh sôi nhiều cho đến khi họ mạnh hơn kẻ thù của họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share