Thi Thiên 105:17

Thi Thiên 105:17 KTHD

Chúa sai một người đến Ai Cập làm tiên phong— là Giô-sép, người bị bán làm nô lệ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share