Thi Thiên 105:15

Thi Thiên 105:15 KTHD

“Người Ta xức dầu, không ai được xâm phạm, tiên tri Ta chọn, chẳng ai được chạm tay vào.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share