Dân Số Ký 36:3

Dân Số Ký 36:3 KTHD

Nếu các cháu lấy chồng là người thuộc đại tộc khác, phần đất của các cháu sẽ theo họ về đại tộc nhà chồng, và như vậy đất đai của chúng tôi sẽ bị thu hẹp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share