Dân Số Ký 26
KTHD

Dân Số Ký 26

26
Lập Thống Kê Quân Ít-ra-ên Lần Hai
1Sau tai họa này, Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se và Ê-lê-a-sa, con Thầy Tế lễ A-rôn, như sau: 2“Hãy kiểm kê tất cả người Ít-ra-ên từ hai mươi tuổi trở lên, những người có thể ra trận, theo thứ tự từng họ hàng, gia tộc.”
3Vậy tại đồng bằng Mô-áp, bên Sông Giô-đan, đối diện Giê-ri-cô, Môi-se, và Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa truyền lại lệnh ấy cho dân: 4“Kiểm kê những người từ hai mươi tuổi trở lên, như Chúa Hằng Hữu đã phán dặn Môi-se.” Đây là những người Ít-ra-ên đã ra khỏi xứ Ai Cập:
Đại Tộc Ru-bên
5Con cháu Ru-bên là con trưởng nam của Ít-ra-ên.
Từ Hê-nóc sinh ra gia tộc Hê-nóc.
Từ Pha-lu sinh ra gia tộc Pha-lu.
6Từ Hết-rôn sinh ra gia tộc Hết-rôn.
Từ Cạt-mi sinh ra gia tộc Cát-mi.
7Đại tộc Ru-bên có 43.730 người.
8Con trai Pha-lu là Ê-li-áp, 9các con trai của Ê-li-áp là Nê-mu-ên, Đa-than, và A-bi-ram. Chính Đa-than và A-bi-ram này đã cùng với Cô-ra lãnh đạo cuộc chống đối Môi-se, A-rôn, và nghịch với Chúa Hằng Hữu. 10Vì thế, đất đã nứt ra nuốt họ cùng với Cô-ra. Đồng thời, có 250 người bị lửa thiêu chết, để cảnh cáo toàn dân Ít-ra-ên. 11Tuy nhiên, các con của Cô-ra không chết trong ngày ấy.
Đại Tộc Si-mê-ôn
12Con cháu Si-mê-ôn tính từng gia tộc:
Từ Nê-mu-ên sinh ra gia tộc Nê-mu-ên.
Từ Gia-min sinh ra gia tộc Gia-min.
Từ Gia-kin sinh ra gia tộc Gia-kin.
13Từ Xê-rách sinh ra gia tộc Xê-rách.
Từ Sau-lơ sinh ra gia tộc Sau-lơ.
14Đó là các gia tộc của đại tộc Si-mê-ôn, có 22.200 người.
Đại Tộc Gát
15Con cháu Gát tính từng gia tộc:
Từ Xê-phôn sinh ra gia tộc Xê-phôn.
Từ Ha-ghi sinh ra gia tộc Ha-ghi.
Từ Su-ni sinh ra gia tộc Su-ni.
16Từ Óc-ni sinh ra gia tộc Óc-ni.
Từ Ê-ri sinh ra gia tộc Ê-ri.
17Từ A-rốt sinh ra gia tộc A-rốt.
Từ A-rê-li sinh ra gia tộc A-rê-li.
18Đó là các gia tộc của đại tộc Gát, có 40.500 người.
Đại Tộc Giu-đa
19Có hai con trai của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại Ca-na-an. 20Con cháu Giu-đa tính từng gia tộc:
Từ Sê-la sinh ra gia tộc Sê-la.
Từ Phê-rết sinh ra gia tộc Phê-rết.
Từ Xê-rách sinh ra gia tộc Xê-rách.
21Con cháu của Phê-rết gồm có:
Từ Hết-rôn sinh ra gia tộc Hết-rôn.
Từ Ha-num sinh ra gia tộc Ha-mun.
22Đó là các gia tộc của đại tộc Giu-đa, có 76.500 người.
Đại Tộc Y-sa-ca
23Con cháu Y-sa-ca tính từng gia tộc:
Từ Thô-la sinh ra gia tộc Thô-la.
Từ Phu-va sinh ra gia tộc Phu-ra.
24Từ Gia súp sinh ra gia tộc Gia-súp.
Từ Sim-rôn sinh ra gia tộc Sim-rôn.
25Đó là các gia tộc của đại tộc Y-sa-ca, có 64.300 người.
Đại Tộc Sa-bu-luân
26Con cháu Sa-bu-luân tính từng gia tộc:
Từ Sê-rết sinh ra gia tộc Se-rết.
Từ Ê-lôn sinh ra gia tộc Ê-lôn.
Từ Gia-lê-ên sinh ra gia tộc Gia-lê-ên.
27Đó là các gia tộc của đại tộc Sa-bu-luân có 60.500 người.
Đại Tộc Ma-na-se
28Riêng trường hợp Giô-sép, con cháu ông họp thành hai gia tộc mang tên hai con trai ông là Ma-na-se và Ép-ra-im.
29Con cháu Ma-na-se:
Từ Ma-ki sinh ra gia tộc Ma-ki.
Từ Ga-la-át (con Ma-ki) sinh ra gia tộc Ga-la-át.
30Con cháu của Ga-la-át là:
Từ Giê-xe sinh ra gia tộc Giê-xe.
Từ Hê-léc sinh ra gia tộc Hê-léc.
31Từ Ách-ri-ên sinh ra gia tộc Ách-ri-ên.
Từ Si-chem sinh ra gia tộc Si-chem.
32Từ Sê-mi-đa sinh ra gia tộc Sê-mi-đa.
Từ Hê-phe sinh ra gia tộc Hê-phe.
33Xê-lô-phát, con trai Hê-phe, sinh toàn con gái là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca, và Thiệt-sa, chứ không có con trai.
34Đó là các gia tộc của đại tộc Ma-na-se có 52.700 người.
Đại Tộc Ép-ra-im
35Con cháu Ép-ra-im:
Từ Su-tê-la sinh ra gia tộc Su-thê-lách.
Từ Bê-ka sinh ra gia tộc Bê-ka.
Từ Tha-chan sinh ra gia tộc Tha-han.
36Con của Su-tê-la là Ê-ran.
Từ Ê-ran sinh ra gia tộc Ê-ran.
37Tất cả thuộc gia tộc của đại tộc Ép-ra-im có 32.500 người.
Đó là đại tộc Ma-na-se vá Ép-ra-im, con cháu của Giô-sép.
Đại Tộc Bên-gia-min
38Con cháu Bên-gia-min tính từng đại tộc:
Từ Bê-la sinh ra gia tộc Bê-la. Từ Ách-bên sinh ra gia tộc Ách-bên.
Từ A-chi-ram sinh ra gia tộc A-chi-ram.
39Từ Sê-phu-pham sinh ra gia tộc Sê-phu-pham.
Từ Hu-pham sinh ra gia tộc Hu-pham.
40Các con của Bê-la là A-rết và Na-a-man:
Từ A-rết sinh ra gia tộc A-rết.
Từ Na-a-man sinh ra gia tộc Na-a-man.
41Đó là các gia tộc của đại tộc Bên-gia-min có 45.600 người.
Đại Tộc Đan
42Con cháu Đan tính từng gia tộc:
Từ Su-cham sinh ra gia tộc Su-cham.
43Đại tộc Đan chỉ có một gia tộc Su-cham có 64.400 người.
Đại Tộc A-se
44Con cháu A-se tính từng gia tộc:
Từ Im-na sinh ra gia tộc Im-na.
Từ Ích-vi sinh ra gia tộc Ích-vi.
Từ Bê-ri-a sinh ra gia tộc Bê-ri-a.
45Con trai Bê-ri-a là Hê-be và Manh-ki-ên:
Từ Hê-be sinh ra gia tộc Hê-be.
Từ Manh-ki-ên sinh ra gia tộc Manh-ki-ên.
46A-se có một con gái tên là Sê-ra.
47Đó là các gia tộc của đại tộc A-se có 53.400 người.
Đại Tộc Nép-ta-li
48Con cháu Nép-ta-li tính từng gia tộc:
Từ Gia-xên sinh ra gia tộc Giát-sê-ên.
Từ Gu-ni sinh ra gia tộc Gu-ni.
49Từ Giê-xe sinh ra gia tộc Giê-xe.
Từ Si-lem sinh ra gia tộc Si-lem.
50Đó là các gia tộc của đại tộc Nép-ta-li có 45.400 người.
Kết Quả Thống Kê
51Vậy tổng số những người được kiểm kê trong toàn dân Ít-ra-ên là 601.730 người.
52Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se: 53“Chia đất cho các đại tộc căn cứ trên dân số. 54Đại tộc đông dân sẽ được nhiều đất hơn đại tộc ít dân. 55Hãy dùng lối bắt thăm định phần, trên mỗi thăm viết tên một đại tộc. 56Nhưng các đại tộc đông dân sẽ bắt thăm chia nhau những phần đất lớn, các đại tộc ít dân bắt thăm những phần đất nhỏ.”
Đại Tộc Lê-vi
57Người Lê-vi được kiểm kê theo thứ tự các gia tộc:
Từ Ghẹt-sôn sinh ra gia tộc Ghẹt-sôn.
Từ Kê-hát sinh ra gia tộc Kê-rát.
Từ Mê-ra-ri sinh ra gia tộc Mê-ra-ri.
58Các tộc khác thuộc đại tộc Lê-vi là: Líp-ni, Hếp-rôn, Mách-li, Mu-si, và Cô-rê.
Kê-hát sinh Am-ram, 59và vợ của Am-ram là Giô-kê-bết. Khi Lê-vi còn ở Ai Cập, ông sinh Giô-kê-bết. Am-ram cưới Giô-kê-bết sinh A-rôn, Môi-se, và một con gái tên Mi-ri-am. 60A-rôn sinh Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 61Na-đáp và A-bi-hu chết khi dâng lửa lạ trước mặt Chúa Hằng Hữu.
62Tổng số người Lê-vi là 23.000, gồm nam nhi từ một tháng trở lên. Họ không được kiểm kê chung với những đại tộc Ít-ra-ên khác vì không có phần trong cuộc chia đất ấy.
63Đấy là kết quả cuộc kiểm kê do Môi-se và Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa phụ trách, thực hiện trong đồng bằng Mô-áp, bên Sông Giô-đan, tại một nơi đối diện Giê-ri-cô. 64Không một ai trong số người được kiểm kê kỳ này có tên trong cuộc kiểm kê trước được thực hiện tại hoang mạc Si-nai do Môi-se và A-rôn phụ trách. 65Những người xưa đều chết cả, đúng như lời Chúa Hằng Hữu: “Họ sẽ chết trong hoang mạc.” Ngoại trừ Ca-lép, con của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con của Nun.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại