Mi-ca 2:5

Mi-ca 2:5 KTHD

Bởi vậy, trong hội chúng của Chúa Hằng Hữu, không còn ai đứng ra bỏ thăm chia ruộng đất nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share