Mi-ca 2:13

Mi-ca 2:13 KTHD

Người lãnh đạo sẽ tiến lên, dẫn các ngươi khỏi chốn lưu đày ngang qua các cổng thành quân địch trở về quê hương. Vua của các ngươi sẽ đi trước; và chính Chúa Hằng Hữu sẽ dẫn đầu.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share