Ma-thi-ơ 17:23

Ma-thi-ơ 17:23 KTHD

họ sẽ giết Ngài, nhưng ba ngày sau, Ngài sẽ sống lại.” Và các môn đệ buồn bã lắm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share