Thẩm Phán 8:10

Thẩm Phán 8:10 KTHD

Lúc ấy Xê-bách, Xanh-mu-na, và quân lính đang đóng ở Ca-co với 15.000 quân—đó là tàn quân của các dân miền đông, vì có đến 120.000 người có tài cầm gươm đã tử trận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share