Thẩm Phán 7:14

Thẩm Phán 7:14 KTHD

Người bạn bàn: “Điều đó khác nào gươm của Ghi-đê-ôn, con Giô-ách, người Ít-ra-ên. Chúa đã phó Ma-đi-an vào tay người rồi!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share