Sáng Thế Ký 43:34

Sáng Thế Ký 43:34 KTHD

Thức ăn từ bàn Giô-sép đưa qua bàn các anh em. Phần của Bên-gia-min nhiều gấp năm lần của các anh. Ai nấy đều ăn uống vui vẻ với Giô-sép.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share