Sáng Thế Ký 43:10

Sáng Thế Ký 43:10 KTHD

Nếu không trì hoãn, chúng con đã đi được hai chuyến rồi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share