Sáng Thế Ký 28:3

Sáng Thế Ký 28:3 KTHD

Cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng ban phước cho con, cho con đông con, cho dòng dõi con sinh sôi nẩy nở, và trở thành một nước lớn gồm nhiều dân tộc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share