Ê-xê-chi-ên 10:2

Ê-xê-chi-ên 10:2 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán với người mặc áo vải gai: “Hãy vào giữa các bánh xe đang quay tít, bên dưới các chê-ru-bim, lấy than lửa đỏ đầy cả hai tay và đem rải khắp thành.” Người ấy vâng lệnh, thi hành trước mặt tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xê-chi-ên 10:2