Xuất Ai Cập 23:1

Xuất Ai Cập 23:1 KTHD

“Đừng trình báo sai sự thật. Đừng hùa theo người ác để làm chứng gian.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share